CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS I VILADECANS QUALITAT SL PER A LA REALITZACIÓ DE LA JORNADA “ESPAI DE CARRER”. ANY 2020

Informació

Número d’expedient: 452/19

Dades del conveni

Objecte del conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS I VILADECANS QUALITAT SL PER A LA REALITZACIÓ DE LA JORNADA “ESPAI DE CARRER”. ANY 2020

Signants: VILADECANS QUALITAT, S.L.-INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS

Drets i obligacions: L’objecte del present conveni és regular la col·laboració de l’ICEC i VIQUAL en el finançament de la coproducció de la jornada “Espai de Carrer”, que tindrà lloc el 4 de febrer de 2020 a l’espai Cubic de Viladecans (Barcelona). L’ICEC assumirà, al seu càrrec, el 50% del pressupost del projecte destinat a cobrir els costos d’interiorisme i adequació de l’espai Cubic de Viladecans, lloguer i transport de mobiliari, material tècnic, costos dels assistents de producció, honoraris de guardes de seguretat, honoraris del presentador/conductor de la jornada, i despeses de càtering per a la trobada de networking, fins a un màxim, en tot cas, de 17.000 € (disset mil euros), IVA inclòs. Els béns i serveis esmentats seran contractats per l’ICEC amb subjecció al que estableix la Llei de contractes del sector públic i les despeses que s’originin seran satisfetes per l’ICEC als proveïdors corresponents, prèvia presentació de factura. L’ICEC no podrà contractar despeses per import superior, en el seu conjunt, a l’establert en aquest paràgraf. VIQUAL assumirà al seu càrrec el 50% restant de la despesa del pressupost, així com qualsevol increment que es produeixi respecte del pressupost annexat, amb total indemnitat per a l’ICEC. S’annexa el pressupost de l’activitat, l’increment del qual no afectarà l’import màxim assumit per l’ICEC. VIQUAL assumirà la gestió de la contractació i pagament dels béns i serveis necessaris per a dur a terme la realització de la jornada “Espai de Carrer” que van al seu càrrec.

Vigència: La vigència d’aquest conveni de col·laboració serà des de la data de la seva signatura fins a la finalització de l’activitat,

Dades d'execució del conveni

Data de compliment: 30/01/2020

Data d’execució: 04/02/2020