CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS I VILADECANS QUALITAT SL PER A LA REALITZACIÓ DE LA JORNADA “ESPAI DE CARRER” 2019

Informació

Número d’expedient: 056/19

Dades del conveni

Objecte del conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES
CULTURALS I VILADECANS QUALITAT SL PER A LA REALITZACIÓ DE LA
JORNADA “ESPAI DE CARRER” ANY 2019

Signants: VILADECANS QUALITAT, S.L.- INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS

Drets i obligacions: L’objecte del present conveni és regular la col·laboració de l’ICEC i VIQUAL en el finançament de la coproducció de la jornada “Espai de Carrer”, que tindrà lloc el 12 de febrer de 2019 a l’espai Cubic de Viladecans (Barcelona).L’ICEC assumirà, al seu càrrec, el 50% del pressupost del projecte destinat a cobrir els costos d’interiorisme i adequació de l’espai Cubic de Viladecans, lloguer i transport de mobiliari, material tècnic, costos dels assistents de producció, honoraris de guardes de seguretat, honoraris del presentador/conductor de la jornada, i despeses de càtering per a la trobada de networking, fins a un màxim, en tot cas, de 17.000 € (disset mil euros), IVA inclòs. Aquestes despeses es pagaran directament als proveïdors mitjançant la presentació de les corresponents factures a l’ICEC. L’ICEC no podrà contractar despeses per import superior, en el seu conjunt, a l’establert en aquest paràgraf. Pàgina 3 de 5 VIQUAL assumirà al seu càrrec el 50% restant de la despesa del pressupost, així com qualsevol increment que es produeixi respecte del pressupost annexat, amb total indemnitat per a l’ICEC. S’annexa el pressupost de l’activitat, l’increment del qual no afectarà l’import màxim assumit per l’ICEC. VIQUAL assumirà la gestió de la contractació i pagament dels béns i serveis necessaris per a dur a terme la realització de la jornada “Espai de Carrer” que van al seu càrrec

Vigència: des de la signatura del Conveni fins la finalització de l’activitat.

Dades d'execució del conveni

Data de compliment: 10/01/2019

Data d’execució: 12/02/2019