Viurbana – Gestió econòmica

Gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial

Pressupost

PRESSUPOST 2018

 

VIURBANA

Imports en euros

COMPTE DE PERDUES I GUANYS

1.820,21

1. Import net de la xifra de negocis

0,00

Prestació de serveis

0,00

4. Aprovisionaments

-541.786,17

Consum per l'explotació

-541.786,17

5. Altres ingressos d'explotació

795.932,00

Subv. explot. incorporades al result

795.932,00

6. Despeses de Personal

-178.885,65

7. Altres despeses d'explotació

-14.728,14

MANT. INFORMATICA

-246,06

SERVEIS DE GESTORIA / ASSESSORIA

-5.965,18

SERVEIS D'AUDITORIA

-1.350,41

ASSEGURANCES

-738,26

PROVISIÓ

-2.028,32

PUBLICITAT

-2.091,01

TELEFONS

-1.088,28

ELECTRICITAT

-689,43

AIGUA

-102,96

MANTENIMENT OFICINA

-428,23

8. Amort. de l'Immobilitzat

-14.712,00

RESULT. EXPLOTACIÓ

45.820,04

1.13 13. Despeses financeres

-44.000,00

RESULTAT FINANCER

-44.000,00

RESULTAT DE L'EXERCICI

1.820,04

Descarregar PDF

Comptes anuals complets preceptius

PROJECTES DESTACATS

  • Oficina Local d’Habitatge
    Oficina Local d’Habitatge
    L’Oficina Local d’Habitatge és la finestreta única en temes d’habitatge a Viladecans, la seva activitat es centralitza en quatre grans eixos de treball: facilitar al ciutadà l’accés a l’habitatge, evitar la pèrdua de l’habitatge i assegurar-ne el seu manteniment, promoure la rehabilitació i millorar la convivència a les comunitats de veïns.
  • Pla de Barris
    Pla de Barris
    Els Projectes d’Intervenció Integral de Ponent i de Montserratina estan integrats dins del Fons de foment del programa de barris i àrees urbanes d’atenció especial, destinat a la rehabilitació i la promoció específica de barris amb necessitats específiques.

ON SOM?