Viurbana – Gestió econòmica

Gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial

Pressupost

PRESSUPOST 2019

 

VIURBANA

Imports en euros

COMPTE DE PERDUES I GUANYS

718,40

1. Import net de la xifra de negocis

16.000,00

Prestació de serveis

16.000,00

4. Aprovisionaments

-503.400,00

Consum per l'explotació

-503.400,00

5. Altres ingressos d'explotació

769.910,00

Subv. explot. incorporades al result

769.910,00

6. Despeses de Personal

-183.769,63

7. Altres despeses d'explotació

-87.739,43

MANT. INFORMATICA

-10.528.20

SERVEIS DE GESTORIA / ASSESSORIA

-50.000,00

SERVEIS D'AUDITORIA

-4.775,00

ASSEGURANCES

-2.772,32

PROVISIÓ

-2.064,33

PUBLICITAT

-1.267,85

TELEFONS

-7.776.07

ELECTRICITAT

-3.425,38

AIGUA

-390,04

MANTENIMENT OFICINA

-4.740,24

8. Amort. de l'Immobilitzat

-5.435,00

RESULT. EXPLOTACIÓ

5.565,94

1.13 13. Despeses financeres

-4.847,54

RESULTAT FINANCER

718,40

RESULTAT DE L'EXERCICI

718,40

Descarregar PDF

Comptes anuals complets preceptius

PROJECTES DESTACATS

  • Oficina Local d’Habitatge
    Oficina Local d’Habitatge
    L’Oficina Local d’Habitatge és la finestreta única en temes d’habitatge a Viladecans, la seva activitat es centralitza en quatre grans eixos de treball: facilitar al ciutadà l’accés a l’habitatge, evitar la pèrdua de l’habitatge i assegurar-ne el seu manteniment, promoure la rehabilitació i millorar la convivència a les comunitats de veïns.
  • Pla de Barris
    Pla de Barris
    Els Projectes d’Intervenció Integral de Ponent i de Montserratina estan integrats dins del Fons de foment del programa de barris i àrees urbanes d’atenció especial, destinat a la rehabilitació i la promoció específica de barris amb necessitats específiques.

ON SOM?