Viurbana – Contractació pública

Contractació pública

Organ de contractació

Viladecans Renovació Urbana S.L.

c/ Santiago Rusiñol 6-8, 08840 Viladecans

Telf. 93 637 95 03

Fax 93 659 51 96

viurbana@vimed.net

viurbana.cat

Perfil del contractant
Instruccions internes de contractació

En el BOE de 89 de novembre de 2017 es va procedir a la publicació de la Llei 9/2017; que suposa un nou marc normatiu de la contractació del sector públic; derogant l’anterior normativa, el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat en virtut del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de noviembre.

Atès que la Societat Privada Municipal VILADECANS RENOVACIÓ URBANA, S.L., (en endavant VIURBANA), té la condició de poder adjudicador i no té el caràcter d’administració pública, als efectes de la normativa de contractació vigent;

De conformitat amb el que determina la Disposició transitòria cinquena de la Llei 9/2017, els ens als quals es refereix el Títol Tercer, és a dir, els poders adjudicadors no administració pública hauran d'adaptar les seves instruccions internes de contractació a l'establert en els articles 318 i 321 en el termini màxim de quatre mesos des de l'entrada en vigor de la present Llei. Fins llavors, seguiran contractant de conformitat amb les seves instruccions vigents, sempre que no contradiguin l'establert en els citats articles.

Atès que les instruccions Internes de Contractació vigents no contradiuen l’establert als articles 318 i 321, havent-se d’ajustar els imports a allò establerts a la nova normativa de contractació de forma que els límits de l’adjudicació directa amb els requisits establerts a les referides instruccions internes seran per imports inferiors a 15.000.-€ pels contractes de serveis i subministraments i imports inferiors a 40.000.-€ ( IVA exclòs ) pels contractes d’obres.

Per sobre d’aquests límits de 15.000.-€ i 40.000.-€ els procediments per adjudicar seran qualsevol dels procediments previstos en la Secció 2a. del Capítol I del Títol I del Llibre Segon de la present Llei, amb excepció del procediment negociat sense publicitat, que únicament es podrà utilitzar en els casos previstos en l'article 168.

A tal efecte, malgrat resulta aplicable de forma transitòria fins el 8 de juliol de 2018 les instruccions Internes de contractació convé ajustar les mateixes, en el sentit de fixar-les com a regles i processos interns de contractació de cadascuna de les societats municipal; pel que s’ha procedir a ajustar el seu contingut al regim contractual vigent.

Les presents instruccions Internes de Contractació:

 • Desenvoluparan quin és el règim i processos aplicables a la contractació de VIURBANA com a poder adjudicador no administració pública i regularà els requisits i tràmits per procediments de contractació en contractes de serveis i subministraments inferiors a 15.000.-€ i inferiors a 40.000.-€ en obres )

Descarregar en PDF

Adjudicacions i Relació de contractes formalitzats

Contractes anys anteriors

Contractes any en curs

Contractes per adjudicació directa

No hi ha cap contracte per adjudicació directa actualment.

Contractes per altres procediments (oberts, restringits, etc...)

Contracte execució obres contingudes al projecte d’urbanització del Carrer Dr. Reig entre el Carrer Carles Altès i Carrer Salvador Baroné a Viladecans

Informació

Número d'expedient: 00001/18/Montserratina

Nom de l'expedient: Contracte execució obres contingudes al projecte d'urbanització del Carrer Dr. Reig entre el Carrer Carles Altès i Carrer Salvador Baroné a Viladecans

Procediment i tramitació

Òrgan de contractació: VILADECANS RENOVACIÓ URBANA, S.L.

Codi d'expedient: 0001/18/Montserratina

Tramitació d'expedient: Ordinari

Tipus de contracte: Obres

Procediment de licitació: Obert

Documents del procediment: Plec (arxiu PDF) - Anuncis (arxiu PDF)

Dades del contracte

Descripció de la prestació:

Contracte execució de les obres contingudes al Projecte d’Urbanització del Carrer Dr. Reig, entre els Carrers Carles Altès i el Carrer Salvador Baroné a Viladecans.

Localització: Viladecans

Pressupost de licitació: 341.358,23 € IVA exclòs

Durada del contracte: 5 mesos

Valor estimat del contracte: 341.358,23 € IVA exclòs

Dades de formalització

Data d'adjudicació del contracte: 31/05/2018 - Anuncis (arxiu PDF)

Data de formalització del contracte: 13/07/2018

Numero d’ofertes rebudes: 4

Data de publicació: 17/07/2018

Dades de l’adjudicatari:

CATALANA D’INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES, S.L.

C/ Camí de Can Calders, núm. 10 A

08173 Sant Cugat del Vallès

Barcelona

 

CATALANA D’INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES, S.L.

C/ Camí de Can Calders, núm. 10 A

08173 Sant Cugat del Vallès

Barcelona

 

Anuncis (arxiu PDF)

Documentació del contracte

Informe de valoració ofertes

Proposta adjudicació

Adjudicació òrgan de contractació

Altres acords - Informes i actes:

https://vigem.cat/wp-content/uploads/2018/07/12.-Acta-Obertura-sobre-C-Dr.-Reig-18.05.18.pdf
https://vigem.cat/wp-content/uploads/2018/07/12.-Acta-Obertura-sobre-C-Dr.-Reig-18.05.18.pdf

PROJECTES DESTACATS

 • Oficina Local d’Habitatge
  Oficina Local d’Habitatge
  L’Oficina Local d’Habitatge és la finestreta única en temes d’habitatge a Viladecans, la seva activitat es centralitza en quatre grans eixos de treball: facilitar al ciutadà l’accés a l’habitatge, evitar la pèrdua de l’habitatge i assegurar-ne el seu manteniment, promoure la rehabilitació i millorar la convivència a les comunitats de veïns.
 • Pla de Barris
  Pla de Barris
  Els Projectes d’Intervenció Integral de Ponent i de Montserratina estan integrats dins del Fons de foment del programa de barris i àrees urbanes d’atenció especial, destinat a la rehabilitació i la promoció específica de barris amb necessitats específiques.

ON SOM?