Organització institucional i estructura administrativa

Informació bàsica

Denominació: Viladecans Renovació Urbana S.L.

Constitució: Temps indefinit, segons escriptura atorgada davant Notari de Viladecans Sr. Joaquin-Jesus Sánchez Cobaleda, en data 07.03.08.,protocol 265

Inscripció:Registre Mercantil de Barcelona, volum 40.396 foli 93 full nº B-366718

CIF: B64829963

Objecte social:

 1. La Societat té per objecte portar a terme l’execució del Projecte d’Intervenció Integral del Pla de Ponent, gestionar la subvenció de la Llei de Barris atorgada per la Generalitat de Catalunya destinada a l’execució del referit Pla de Ponent, -mitjançant resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de data 27-06-2007-, el procés de renovació dels diferents barris de la ciutat i les polítiques municipals en matèria d’habitatge, així com totes les matèries complementàries i connexes amb el referit procés de renovació urbana i les polítiques municipals d’habitatges; és a dir, la promoció de la rehabilitació d’edificis i l’acondicionament d’espais, l’adquisició i alienació d’immobles en compliment de les seves finalitats, l’execució d’obres d’enderroc i de construcció o rehabilitació d’edificis, els estudis del territori en el camp del planejament i la gestió urbanística; i la prestació a l’Ajuntament o a tercers d’assistència relativa a la gestió del planejament, mitjançant la signatura del corresponent conveni i/o contracte.
 2. Aquesta societat tindrà la condició de mitjà propi i servei tècnic de l'Ajuntament de Viladecans i de les entitats que en depenen o que hi estan vinculades i que tinguin la consideració de poders adjudicadors. A aquests efectes pot asumir encàrrecs en el marc d'allò establert a la legislació vigent aplicable. La societat no pot participar en licitacions públiques convocades pels poders adjudicadors dels quals es considerada mitjà propi, sens perjudici que, quan no concorri cap licitador, se li pugui encomanar l'execució de la prestació objecte de les mateixes.

Dades de contacte:

Viladecans Renovació Urbana S.L.

c/ Santiago Rusiñol 6-8, 08840 Viladecans

Telf. 93 637 95 03

Fax 93 659 51 96

viurbana@vimed.net

viurbana.cat

Estatuts: Descarregar PDF

Organigrama
Òrgans de govern

Junta General: La Junta General de la societat Viladecans Renovació Urbana, S.L. és el Ple Municipal de l’Ajuntament de Viladecans.

Consell d’Administració: 6 consellers

 • Sr. Carles Ruiz Novella - President
 • Sra. Alicia Valle Cantalejo - Consellera Delegada
 • Sr. Ricard Calle Martínez - Conseller Delegat
 • Sra. Gisela Navarro Fuster - Conseller
 • Sr. Joan Carles López Méndez - Secretari del Consell d’Administració
Relació alts càrrecs

Virubana actualment no té càrrecs directius.

Relació de llocs de treball del personal laboral i eventual

Retribucions: Descarregar PDF

Conveni Col·lectiu de Viurbana:

Conveni (PDF)

Pròrroga (PDF)

Protocol Prevenció-Intervenció assatjament i violència en el treball: Descarregar PDF

PROJECTES DESTACATS

 • Oficina Local d’Habitatge
  Oficina Local d’Habitatge
  L’Oficina Local d’Habitatge és la finestreta única en temes d’habitatge a Viladecans, la seva activitat es centralitza en quatre grans eixos de treball: facilitar al ciutadà l’accés a l’habitatge, evitar la pèrdua de l’habitatge i assegurar-ne el seu manteniment, promoure la rehabilitació i millorar la convivència a les comunitats de veïns.
 • Pla de Barris
  Pla de Barris
  Els Projectes d’Intervenció Integral de Ponent i de Montserratina estan integrats dins del Fons de foment del programa de barris i àrees urbanes d’atenció especial, destinat a la rehabilitació i la promoció específica de barris amb necessitats específiques.

ON SOM?