Viqual – Gestió econòmica

Gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial

Pressupost

PRESSUPOST EXERCICI 2018

 

VIQUAL

Imports en EUROS

COMPTE DE PERDUES I GUANYS

75,28

1. Import net de la xifra de negocis

3.272.295,00

Ingressos esport

2.267.068,00

Ingressos cultura

533.613,00

Ingressos mobilitat - pk

245.591,00

Ingressos lloguers

166.023,00

Mecenatge

60.000,00

4. Aprovisionaments

-3.695.330,58

Contractes cultura

-777.000,00

Contractes esport

-678.508,00

Contractes mobilitat

-351.000,00

Personal extern. Conserg/manten.

-270.727,27

Manteniment

-1.475.045,31

Manteniments obligatoris
Plans de utocontrol
Consums energètics
Publicitat

-267.892,09
-388.653,22
-818.500,00
-143.050,00

5. Altres ingressos d'explotació

3.243.316,00

Subv. explot. Gene-Dipo

244.000,00

Subv. explot. tasas mobilitat (resto)

147.000,00

Subv. explot. tasas mobilitat (ajunt)

400.000,00

Subv. explot. Ajuntament

2.452.316,00

6. Despeses de Personal

-1.944.664,24

Personal

-1.944.664,24

7. Altres despeses d'explotació

-612.558,09

Serveis profesionals externs

-288.677,00

Assegurances

-54.000,00

Altres serveis

-210.388,00

Tributs

-35.000,00

Provisió

-22.495,00

Comisions bancs

-1.998,09

8. Amort. de l'Immobilitzat

-245.000,00

RESULT. EXPLOTACIÓN

18.058,09

12. Ingresos financers

0,00

13. Despeses financeres

-17.982,81

RESULTAT FINANCER

-17.982,81

RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS

75,28

17. Impost sobre beneficis

0,00

IMPOST SOBRE BENEFICIS

0,00

RESULTAT DE L'EXERCICI

75,28

Descarregar PDF

Comptes anuals complets preceptius

PROJECTES DESTACATS

 • Atrium Viladecans
  Atrium Viladecans
  Atrium Viladecans és el teatre de referència del Baix Llobregat. Disposa d’una programació estable consolidada que es porta a terme en les seves dues sales, éssent l’escenari per a muntatges de tot tipus de gèneres i formats.
 • Ateneu de les Arts
  Ateneu de les Arts
  L’Ateneu de les Arts és el projecte pedagògic de les arts plàstiques, escèniques i de la música de Viladecans.
 • Podium Viladecans
  Podium Viladecans
  Podium Viladecans
  Atrium i Podium Viladecans ofereixen les millors instal·lacions i la millor oferta per a l’activitat física a la ciutat.

ON SOM?