Viqual – Gestió econòmica

Gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial

Pressupost

PRESSUPOST EXERCICI 2019

 

VIQUAL

Imports en EUROS

COMPTE DE PERDUES I GUANYS

623,16

1. Import net de la xifra de negocis

3.177.380,05

Ingressos esport

2.239.413,00

Ingressos cultura

423.002,00

Ingressos mobilitat - pk

244.000,00

Ingressos lloguers

155.758,05

Mecenatge

115.207,00

4. Aprovisionaments

-3.836.690,74

Contractes esport

-760.130,97

Contractes cultura

-832.725,00

Contractes mobilitat

-282.000,00

Personal extern. Conserg/manten.

-246.479,34

Manteniment

-1.587.422,43

Manteniments obligatoris
Plans de utocontrol
Consums energètics
Publicitat

-356.968,91
-388.653,52
-841.800,00
-127.933,00

5. Altres ingressos d'explotació

3.476.260,00

Subv. explot. Gene-Dipo

226.000,00

Subv. explot. tasas mobilitat (resto)

147.000,00

Subv. explot. tasas mobilitat (ajunt)

727.000,00

Subv. explot. Ajuntament

2.523.260,00

6. Despeses de Personal

-1.995.181,65

RRHH

-1.995.181,65

7. Altres despeses d'explotació

-582.238,45

Serveis profesionals externs

-288.677,00

Assegurances

-45.054,00

Altres serveis

-176.708,00

Var RRHH

-22.889,51

Tributs

-32.000,00

Comisions bancs

-16.909,94

8. Amort. de l'Immobilitzat

-237.815,00

RESULT. EXPLOTACIÓN

1.714,22

12. Ingresos financers

0,00

13. Despeses financeres

-1.091,06

RESULTAT FINANCER

-1.091,06

RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS

623,16

17. Impost sobre beneficis

0,00

IMPOST SOBRE BENEFICIS

0,00

RESULTAT DE L'EXERCICI

623,16

Descarregar PDF

Comptes anuals complets preceptius

PROJECTES DESTACATS

 • Atrium Viladecans
  Atrium Viladecans
  Atrium Viladecans és el teatre de referència del Baix Llobregat. Disposa d’una programació estable consolidada que es porta a terme en les seves dues sales, éssent l’escenari per a muntatges de tot tipus de gèneres i formats.
 • Ateneu de les Arts
  Ateneu de les Arts
  L’Ateneu de les Arts és el projecte pedagògic de les arts plàstiques, escèniques i de la música de Viladecans.
 • Podium Viladecans
  Podium Viladecans
  Podium Viladecans
  Atrium i Podium Viladecans ofereixen les millors instal·lacions i la millor oferta per a l’activitat física a la ciutat.

ON SOM?