Viqual – Contractació pública

Contractació pública

Organ de contractació

Viladecans Qualitat, S.L.

Avd. Josep Tarradellas, s/núm. 08840 Viladecans

Telf. 93 659 41 60

Fax 93 659 38 06

atriumviladecans@atriumviladecans.com

atriumviladecans.com

Perfil del contractant
Instruccions internes de contractació

En el BOE de 89 de novembre de 2017 es va procedir a la publicació de la Llei 9/2017; que suposa un nou marc normatiu de la contractació del sector públic; derogant l’anterior normativa, el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat en virtut del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de noviembre.

Atès que la Societat Privada Municipal VILADECANS QUALITAT, S.L., (en endavant VIQUAL), té la condició de poder adjudicador i no té el caràcter d’administració pública, als efectes de la normativa de contractació vigent;

De conformitat amb el que determina la Disposició transitòria cinquena de la Llei 9/2017, els ens als quals es refereix el Títol Tercer, és a dir, els poders adjudicadors no administració pública hauran d'adaptar les seves instruccions internes de contractació a l'establert en els articles 318 i 321 en el termini màxim de quatre mesos des de l'entrada en vigor de la present Llei. Fins llavors, seguiran contractant de conformitat amb les seves instruccions vigents, sempre que no contradiguin l'establert en els citats articles.

Atès que les instruccions Internes de Contractació vigents no contradiuen l’establert als articles 318 i 321, havent-se d’ajustar els imports a allò establerts a la nova normativa de contractació de forma que els límits de l’adjudicació directa amb els requisits establerts a les referides instruccions internes seran per imports inferiors a 15.000.-€ pels contractes de serveis i subministraments i imports inferiors a 40.000.-€ ( IVA exclòs ) pels contractes d’obres.

Per sobre d’aquests límits de 15.000.-€ i 40.000.-€ els procediments per adjudicar seran qualsevol dels procediments previstos en la Secció 2a. del Capítol I del Títol I del Llibre Segon de la present Llei, amb excepció del procediment negociat sense publicitat, que únicament es podrà utilitzar en els casos previstos en l'article 168.

A tal efecte, malgrat resulta aplicable de forma transitòria fins el 8 de juliol de 2018 les instruccions Internes de contractació convé ajustar les mateixes, en el sentit de fixar-les com a regles i processos interns de contractació de cadascuna de les societats municipal; pel que s’ha procedir a ajustar el seu contingut al regim contractual vigent.

Les presents instruccions Internes de Contractació:

 • Desenvoluparan quin és el règim i processos aplicables a la contractació de VIQUAL com a poder adjudicador no administració pública i regularà els requisits i tràmits per procediments de contractació en contractes de serveis i subministraments inferiors a 15.000.-€ i inferiors a 40.000.-€ en obres ).

Descarregar en PDF

Licitacions en tràmit
Adjudicacions i Relació de contractes formalitzats

Contractes anys anteriors

Contractes any en curs

Contractes per adjudicació directa

No hi ha cap contracte per adjudicació directa actualment.

Contractes per altres procediments (oberts, restringits, etc...)

Procediment negociat sense publicitat del contracte de serveis per la programació estable d’arts escèniques a l’equipament Atrium de Viladecans. Espectacle “La Bohème”

Informació

Número d'expedient: 037/19

Nom de l'expedient: Contracte de serveis per la programació estable d'arts escèniques a l'equipament Atrium de Viladecans. Espectacle "La Bohème".

Procediment i tramitació

Òrgan de contractació: VILADECANS QUALITAT, S.L.

Codi d'expedient: 037/19

Tramitació d'expedient: Ordinari

Tipus de contracte: Procediment negociat sense publicitat

Procediment de licitació: Negociat

Documents del procediment: Plec (arxiu PDF)

Dades del contracte

Descripció de la prestació:

Procediment negociat sense publicitat del contracte de serveis per la programació estable d’arts escèniques a l’equipament Atrium de Viladecans. Espectacle “La Bohème”

Localització: Viladecans

Pressupost de licitació: 25.000 € IVA exclòs

Durada del contracte: 1 dia

Valor estimat del contracte: 25.000 € IVA exclòs

Dades de formalització

Data d'adjudicació del contracte: 14/05/2019

Data de formalització del contracte: 15/05/2019

Numero d’ofertes rebudes: 1

Dades de l’adjudicatari:

Sra. Maria Mirna Lacambra Domenech

Associació d’amics de l’Òpera de Sabadell

CIF G58192709

Plaça Sant Roc, 22, 2-1

08201 Sabadell

Bcn

Documentació del contracte

Informe de valoració ofertes

Adjudicació òrgan de contractació

Serveis de comunicació digital i analítica d’usos o tendències de consum de la programació estable; de la gestió de la coordinació de les activitats paral.leles i de nous públics i suport a la Direcció artística de Viladecans Qualitat,. S.L.

Informació

Número d'expedient: 131/18

Nom de l'expedient: Serveis de comunicació digital i analítica d'usos o tendències de consum de la programació estable; de la gestió de la coordinació de les activitats paral.leles i de nous públics i suport a la Direcció artística de Viladecans Qualitat,. S.L.

Procediment i tramitació

Òrgan de contractació: VILADECANS QUALITAT, S.L.

Codi d'expedient: 131/18

Tramitació d'expedient: Ordinari

Tipus de contracte: Obert

Procediment de licitació: Obert

Documents del procediment: Plec (arxiu PDF) - Anuncis (arxiu PDF)

Dades del contracte

Descripció de la prestació:

Serveis de comunicació digital i analítica d’usos o tendències de consum de la programació estable; de la gestió de la coordinació de les activitats paral.leles i de nous públics i suport a la Direcció artística de Viladecans Qualitat,. S.L.

Localització: Viladecans

Pressupost de licitació: 107.440 € IVA exclòs

Durada del contracte: 2 anys

Valor estimat del contracte: 214.880 € IVA exclòs

Dades de formalització

Data d'adjudicació del contracte: 14/02/2019 - Anuncis (arxiu PDF)

Data de formalització del contracte: 01/04/2019

Numero d’ofertes rebudes: 1

Data de publicació: 10/04/2019

Dades de l’adjudicatari:

TEKNECULTURA GESTIÓ, S.L.

Carrer Vidal i Ribas, 25, oficina 1

Sant Feliu de Llobregat

Barcelona

Documentació del contracte

Informe de valoració ofertes

Proposta adjudicació

Adjudicació òrgan de contractació

Altres acords - Informes i actes:

https://vigem.cat/wp-content/uploads/2019/02/12.-AO-sobre-C-analitica-usos-30.01.19-1.pdf
418/18.- Procediment negociat sense publicitat de la contractació dels serveis consistents en la realització de l’espectacle “Único 2ª Temporada a càrrec de Antonio Orozco”.

Informació

Número d'expedient: 418/18

Nom de l'expedient: Procediment negociat sense publicitat de la contractació dels serveis consistents en la realització de l'espectacle "Único 2ª Temporada a càrrec de Antonio Orozco".

Procediment i tramitació

Òrgan de contractació: VILADECANS QUALITAT, S.L.

Codi d'expedient: 418/18

Tramitació d'expedient: Ordinari

Tipus de contracte: Procediment negociat sense publicitat

Documents del procediment: Plec (arxiu PDF)

Dades del contracte

Descripció de la prestació:

Serveis consistents en la realització de l’espectacle “Único 2ª temporada, a càrrec de Antonio Orozco”

Localització: Viladecans

Pressupost de licitació: 33.543 € IVA exclòs

Durada del contracte: 2 dies

Valor estimat del contracte: 54.009,03 €

Dades de formalització

Data d'adjudicació del contracte: 04/02/2019 - Anuncis (arxiu PDF)

Data de formalització del contracte: 05/02/2019

Numero d’ofertes rebudes: 1

Dades de l’adjudicatari:

CLIPPER’S LIVE, S.L.U.

Carrer Aulèstia i Pijoan, 21,

08012 de Barcelona

Documentació del contracte

Informe de valoració ofertes

Adjudicació òrgan de contractació

Procediment Negociat sense publicitat pel contracte serveis per la programació estable d’arts escèniques a l’equipament Atrium de Viladecans “Espectacle Via Dalma III”

Informació

Número d'expedient: 253/18

Nom de l'expedient: Contracte serveis per la programació estable d'arts escèniques a l'equipament Atrium de Viladecans "Espectacle Via Dalma III"

Procediment i tramitació

Òrgan de contractació: VILADECANS QUALITAT, S.L.

Codi d'expedient: 253/18

Tramitació d'expedient: Ordinari

Tipus de contracte: Procediment negociat sense publicitat

Procediment de licitació: Negociat

Documents del procediment: Plec (arxiu PDF)

Dades del contracte

Descripció de la prestació:

Contracte de serveis per la programació estable d’Arts Escèniques a l’equipament Atrium Viladecans pel espectacle “VIA DALMA III”

Localització: Viladecans

Pressupost de licitació: 32.200 € IVA exclòs

Durada del contracte: 1 dia

Valor estimat del contracte: 32.200 € IVA exclòs

Dades de formalització

Data d'adjudicació del contracte: 13/11/2018

Data de formalització del contracte: 13/11/2018

Numero d’ofertes rebudes: 1

Dades de l’adjudicatari:

ADJUDICATARI: THE PROJECT MUSIC COMPANY, S.L.

Av. Diagonal, núm. 482, planta 2ª

08006 Bcn

CIF: B-65015075

ADJUDICATARI: THE PROJECT MUSIC COMPANY, S.L.

Av. Diagonal, núm. 482, planta 2ª

08006 Bcn

CIF: B-65015075

Documentació del contracte

Informe de valoració ofertes

Adjudicació òrgan de contractació

Prestació de serveis de monitoratge esportiu d’activitats físiques, aquàtiques i de socorrisme aquàtic dels equipaments esportius públics Atrium i Podium

Informació

Número d'expedient: 003/18

Nom de l'expedient: Prestació de serveis de monitoratge esportiu d'activitats físiques, aquàtiques i de socorrisme aquàtic dels equipaments esportius públics Atrium i Podium

Procediment i tramitació

Òrgan de contractació: VILADECANS QUALITAT, S.L.

Codi d'expedient: 003/18

Tramitació d'expedient: Ordinari

Tipus de contracte: Obert

Procediment de licitació: Harmonitzat

Documents del procediment: Plec (arxiu PDF) - Anuncis (arxiu PDF)

Dades del contracte

Descripció de la prestació:

Prestació de serveis de monitoratge esportiu d’activitats físiques, aquàtiques i de socorrisme aquàtic dels equipaments esportius públics Atrium i Podium.

IMPORT ADJUDICACIÓ: 1.342.657,20 € IVA exclòs

Localització: Viladecans

Pressupost de licitació: 1.348.069,80 € IVA exclòs

Durada del contracte: 2 anys

Valor estimat del contracte: 2.830.946,58 € IVA exclòs

Dades de formalització

Data d'adjudicació del contracte: 31/07/2018 - Anuncis (arxiu PDF)

Data de formalització del contracte: 28/09/2018

Numero d’ofertes rebudes: 3

Data de publicació: 26/10/2018

Dades de l’adjudicatari:

SERVEI D’ENSENYAMENT I ASSESSORAMENT ESPORTIU, S.A. (SEAE)

Av. Cornellà, 13-15, baixos

08950 Esplugues de Llobregat

Bcn

Anuncis (arxiu PDF)

Documentació del contracte

Informe de valoració ofertes

Proposta adjudicació

Adjudicació òrgan de contractació

Altres acords - Informes i actes:

https://vigem.cat/wp-content/uploads/2018/10/13.-Obertura-Sobre-C-30.07.18.pdf
Prestació de serveis consistents en la representació de l’espectacle miralls i miratges II, del grup love of Lesbian, dins de la programació estable de l’equipament Atrium

Informació

Número d'expedient: 252/18

Nom de l'expedient: Prestació de serveis consistents en la representació de l'espectacle miralls i miratges II, del grup love of Lesbian, dins de la programació estable de l'equipament Atrium

Procediment i tramitació

Òrgan de contractació: VILADECANS QUALITAT, S.L.

Codi d'expedient: 252/18

Tramitació d'expedient: Ordinari

Tipus de contracte: Procediment negociat sense publicitat

Procediment de licitació: Negociat

Documents del procediment: Plec (arxiu PDF)

Dades del contracte

Descripció de la prestació:

Prestació de serveis consistens en la representació de l’espectacle “miralls i miratges II”, del grup Love of Lesbian, dins de la programació estable de l’equipament Atrium.

Localització: Viladecans

Pressupost de licitació: 16.061,16 € IVA exclòs

Dades de formalització

Data d'adjudicació del contracte: 05/10/2018

Data de formalització del contracte: 08/10/2018

Numero d’ofertes rebudes: 1

Dades de l’adjudicatari:

MUSIC CREATIVOS, S.L.

B-63049530

C/ Pujades, 158 bis, planta 2, puerta 2ª

08005 Bcn

MUSIC CREATIVOS, S.L.

B-63049530

C/ Pujades, 158 bis, planta 2, puerta 2ª

08005 Bcn

Documentació del contracte

Informe de valoració ofertes

Adjudicació òrgan de contractació

Serveis consistents en el desenvolupament d’un programa de millora pels serveis de gestió d’equipaments per a entitats esportives i pel servei de seguiment de la qualitat de les activitats físiques dels equipaments esportius públics Atrium i Podium Viladecans-Joan Masgrau

Informació

Número d'expedient: 160/18

Nom de l'expedient: Serveis consistents en el desenvolupament d'un programa de millora pels serveis de gestió d'equipaments per a entitats esportives i pel servei de seguiment de la qualitat de les activitats físiques dels equipaments esportius públics Atrium i Podium Viladecans-Joan Masgrau

Procediment i tramitació

Òrgan de contractació: VILADECANS QUALITAT, S.L.

Codi d'expedient: 160/18

Tramitació d'expedient: Ordinari

Tipus de contracte: Serveis

Procediment de licitació: Obert

Documents del procediment: Plec (arxiu PDF) - Anuncis (arxiu PDF)

Dades del contracte

Descripció de la prestació:

Servei consistent en el desenvolupament d’un programa de millora pels serveis de gestió d’equipaments per a entitats esportives i pel servei de seguiment de la qualitat de les activitats físiques dels equipaments esportius Atrium i Podium Viladecans-Joan Masgrau.

Localització: Viladecans

Pressupost de licitació: 128.800 € IVA exclòs

Durada del contracte: 2 anys

Valor estimat del contracte: 128.800 € IVA exclòs

Dades de formalització

Data d'adjudicació del contracte: 31/07/2018 - Anuncis (arxiu PDF)

Data de formalització del contracte: 06/08/2018

Numero d’ofertes rebudes: 1

Data de publicació: 14/09/2018

Dades de l’adjudicatari:

RUMBS GRUP DE GESTIÓ I CONSULTORIA ESPORTIVA, S.L.

Crtra. Collblanc, núm. 125-129

08904 Hospitalet del Llobregat

Barcelona

NIF: B64578651

RUMBS GRUP DE GESTIÓ I CONSULTORIA ESPORTIVA, S.L.

Crtra. Collblanc, núm. 125-129

08904 Hospitalet del Llobregat

Barcelona

NIF: B64578651

Anuncis (arxiu PDF)

Documentació del contracte

Informe de valoració ofertes

Proposta adjudicació

Adjudicació òrgan de contractació

Altres acords - Informes i actes:

https://vigem.cat/wp-content/uploads/2018/09/12.-Acta-Obertura-Sobre-C-30.07.18.pdf
https://vigem.cat/wp-content/uploads/2018/09/12.-Acta-Obertura-Sobre-C-30.07.18.pdf
Contracte serveis consistent en la cessió del dret d’ús de l’espai ubicat al camp de futbol de la Torre Roja de Viladecans, per a l’explotació de l’activitat de Bar-Cafeteria

Informació

Número d'expedient: 449/17

Nom de l'expedient: Contracte serveis consistent en la cessió del dret d'ús de l'espai ubicat al camp de futbol de la Torre Roja de Viladecans, per a l'explotació de l'activitat de Bar-Cafeteria

Procediment i tramitació

Òrgan de contractació: VILADECANS QUALITAT, S.L.

Codi d'expedient: 449/17

Tramitació d'expedient: Ordinari

Tipus de contracte: Serveis

Procediment de licitació: Obert

Documents del procediment: Plec (arxiu PDF) - Anuncis (arxiu PDF)

Dades del contracte

Descripció de la prestació:

Contracte serveis consistent en la cessió del dret d’ús de l’espai ubicat al camp de futbol de la Torre Roja de Viladecans, per a l’explotació de l’activitat de Bar-Cafeteria.

Localització: Viladecans

Pressupost de licitació: 60000 € IVA exclòs

Durada del contracte: 5 anys

Valor estimat del contracte: 96.000 € IVA exclòs

Dades de formalització

Data d'adjudicació del contracte: 25/06/2018 - Anuncis (arxiu PDF)

Data de formalització del contracte: 23/08/2018

Numero d’ofertes rebudes: 2

Data de publicació: 13/09/2018

Dades de l’adjudicatari:

Sr. Conrado Monleón Roca

35.035.178-Z

Sr. Conrado Monleón Roca

35.035.178-Z

Anuncis (arxiu PDF)

Documentació del contracte

Informe de valoració ofertes

Proposta adjudicació

Adjudicació òrgan de contractació

Altres acords - Informes i actes:

https://vigem.cat/wp-content/uploads/2018/09/09.-Acta-obertura-sobre-C-27.02.18.pdf
https://vigem.cat/wp-content/uploads/2018/09/09.-Acta-obertura-sobre-C-27.02.18.pdf
Servei de formació artística, cultural i accions associades de l’Ateneu de les Arts de Viladecans

Informació

Número d'expedient: 252/17

Nom de l'expedient: Servei de formació artística, cultural i accions associades de l'Ateneu de les Arts de Viladecans

Procediment i tramitació

Òrgan de contractació: VILADECANS QUALITAT, S.L.

Codi d'expedient: 252/17

Tramitació d'expedient: Ordinària

Tipus de contracte: Serveis

Procediment de licitació: Obert

Documents del procediment: Plec (arxiu PDF) - Anuncis (arxiu PDF)

Dades del contracte

Descripció de la prestació:

Servei de formació artística, cultural i accions associades de l’Ateneu de les Arts de Viladecans.

Localització: Viladecans

Pressupost de licitació: 95.000 € IVA exclòs

Durada del contracte: Un any, potestativa per a Viladecans Qualitat, S.L. i obligatòria per a l'adjudicatari

Valor estimat del contracte: 195.000 IVA exclòs

Dades de formalització

Data d'adjudicació del contracte: 14/09/2017 - Anuncis (arxiu PDF)

Data de formalització del contracte: 29/09/2017

Numero d’ofertes rebudes: 1

Data de publicació: 18/10/2017

Dades de l’adjudicatari:

ASSOCIACIÓ CULTURAL PER A LA FORMACIÓ I EL CONEIXEMENT INTERCULTURAL MUSICAL, CULTURA F

C/ Mallorca, núm. 30

08830 Sant Boi Llobregat

Bcn

G-64855927

ASSOCIACIÓ CULTURAL PER A LA FORMACIÓ I EL CONEIXEMENT INTERCULTURAL MUSICAL, CULTURA F

C/ Mallorca, núm. 30

08830 Sant Boi Llobregat

Bcn

G-64855927

Anuncis (arxiu PDF)

Documentació del contracte

Informe de valoració ofertes

Proposta adjudicació

Adjudicació òrgan de contractació

Altres acords - Informes i actes:

https://vigem.cat/wp-content/uploads/2017/10/13.-ACTA-OBERTURA-PLIQUES-07.09.17.pdf
https://vigem.cat/wp-content/uploads/2017/10/13.-ACTA-OBERTURA-PLIQUES-07.09.17.pdf
Serveis complementaris de consergeria, manteniment de les instal.lacions gestionades per Viladecans Qualitat, S.L. i Atenció al Client

Informació

Número d'expedient: 406/16

Nom de l'expedient: Serveis complementaris de consergeria, manteniment de les instal.lacions gestionades per Viladecans Qualitat, S.L., i atenció al client (EXP. 406/16)

Procediment i tramitació

Òrgan de contractació: Viladecans Qualitat, S.L.

Codi d'expedient: 406/16

Tramitació d'expedient: Ordinària

Tipus de contracte: Serveis

Categoria del contracte: Serveis de manteniment i reparació

Procediment de licitació: Harmonitzat

Documents del procediment: Plec (arxiu PDF) - Anuncis (arxiu PDF)

Dades del contracte

Descripció de la prestació:

Serveis complementaris de consergeria, manteniment de les instal.lacions gestionades per Viladecans Qualitat, S.L., i atenció al client (exp. 406/16)

Localització: Viladecans

Pressupost de licitació: 770.000 € IVA exclòs

Durada del contracte: 2 anys

Valor estimat del contracte: 1.540.000,00 € IVA exclòs

Dades de formalització

Data d'adjudicació del contracte: 07/04/2017 - Anuncis (arxiu PDF)

Data de formalització del contracte: 08/05/2017

Numero d’ofertes rebudes: 3

Data de publicació: 12/05/2017

Dades de l’adjudicatari:

ACTIVITATS D’ESPORTS, GESTIÓ I SALUT, S.L. (ADEGIS)

CIF: B-63821250

Av. de Cornellà, núm. 13-15, baixos

08950 Esplugues de Llobregat

Barcelona

 

ACTIVITATS D’ESPORTS, GESTIÓ I SALUT, S.L. (ADEGIS)

CIF: B-63821250

Av. de Cornellà, núm. 13-15, baixos

08950 Esplugues de Llobregat

Barcelona

 

Anuncis (arxiu PDF)

Documentació del contracte

Informe de valoració ofertes

Proposta adjudicació

Adjudicació òrgan de contractació

Altres acords - Informes i actes:

https://vigem.cat/wp-content/uploads/2017/04/12.-ACTA-OBERTURA-SOBRE-C-08.03.17.pdf

https://vigem.cat/wp-content/uploads/2017/04/12.-ACTA-OBERTURA-SOBRE-C-08.03.17.pdf
Serveis de suport tècnic d’escenari dels equipaments i serveis gestionats per Viladecans Qualitat, S.L.

Informació

Número d'expedient: 598/15

Nom de l'expedient: Serveis de suport tècnic d'escenari dels equipaments i serveis gestionats per Viladecans Qualitat, S.L

Procediment i tramitació

Òrgan de contractació: VILADECANS QUALITAT, S.L.

Codi d'expedient: 598/15

Tramitació d'expedient: Ordinari

Tipus de contracte: Serveis

Procediment de licitació: Obert

Documents del procediment: Plec (arxiu PDF) - Anuncis (arxiu PDF)

Dades del contracte

Descripció de la prestació:

Serveis de suport tècnic d’escenari dels equipaments i serveis gestionats per Viladecans Qualitat, S.L

LOT 1.- Signat contracte en data 22/01/2016

LOT 2.- Signat contracte en data 29/01/2016

Serveis de suport tècnic d’escenari dels equipaments i serveis gestionats per Viladecans Qualitat, S.L

LOT 1.- Signat contracte en data 22/01/2016

LOT 2.- Signat contracte en data 29/01/2016

Localització: Viladecans

Pressupost de licitació: 60.300 €

Durada del contracte: 12 mesos

Valor estimat del contracte: 180.900,00 €

Dades de formalització

Data d'adjudicació del contracte: 18/01/2016 - Anuncis (arxiu PDF)

Data de formalització del contracte: 29/01/2016

Numero d’ofertes rebudes: 4

Data de publicació: 23/11/2015

Dades de l’adjudicatari:

LOT 1.- Personal d’assistència oficial de primera i personal d’assistència auxiliar

LOT 2.- Personal de càrrega i descàrrega

ADJUDICTARI LOT 1.- GOBELIN PROJECTES, S.L., CIF: B65772493

ADJUDICATARI LOT 2.- PENNYWISE, S.L., CIF: B-61122263

LOT 1.- Personal d’assistència oficial de primera i personal d’assistència auxiliar

LOT 2.- Personal de càrrega i descàrrega

ADJUDICTARI LOT 1.- GOBELIN PROJECTES, S.L., CIF: B65772493

ADJUDICATARI LOT 2.- PENNYWISE, S.L., CIF: B-61122263

Documentació del contracte

Informe de valoració ofertes

Proposta adjudicació

Adjudicació òrgan de contractació

Altres acords - Informes i actes:

http://vigem.fundacioviladecans.net/wp-content/uploads/2016/06/11.-ACTA-OBERTURA-PLIQUES-23.12.15.pdf
http://vigem.fundacioviladecans.net/wp-content/uploads/2016/06/11.-ACTA-OBERTURA-PLIQUES-23.12.15.pdf
Serveis d’Atenció al Client a les instal.lacions gestionades per Viladecans Qualitat, S.L.

Informació

Número d'expedient: 579/15

Nom de l'expedient: Serveis d'Atenció al Client a les instal.lacions gestionades per Viladecans Qualitat, S.L.

Procediment i tramitació

Òrgan de contractació: VILADECANS QUALITAT, S.L.

Codi d'expedient: 579/15

Tramitació d'expedient: Ordinari

Tipus de contracte: Serveis

Procediment de licitació: Obert

Documents del procediment: Plec (arxiu PDF) - Anuncis (arxiu PDF)

Dades del contracte

Descripció de la prestació:

Servei d’Atencio al Client a les instal.lacions gestionades per Viladecans Qualitat, S.L.

Import adjudicació preu/hora diurn: 12,95 IVA exclòs

Import adjudicació prey/hora nocturn: 14,60 € IVA exclòs

Servei d’Atencio al Client a les instal.lacions gestionades per Viladecans Qualitat, S.L.

Import adjudicació preu/hora diurn: 12,95 IVA exclòs

Import adjudicació prey/hora nocturn: 14,60 € IVA exclòs

Localització: Viladecans

Pressupost de licitació: 200.000,00 € IVA exclòs

Durada del contracte: 12 mesos

Valor estimat del contracte: 200.000, 00 € IVA exclòs

Dades de formalització

Data d'adjudicació del contracte: 23/02/2016 - Anuncis (arxiu PDF)

Data de formalització del contracte: 11/03/2016

Numero d’ofertes rebudes: 3

Data de publicació: 23/11/2015

Dades de l’adjudicatari:

SERVEIS D’ENSENYAMENT I ASSESSORAMENT ESPORTIU, S.A. CIF: A-58043852

Av. de Cornellà, núm. 13-15

08950 Esplugues de Llobregat

BCN

SERVEIS D’ENSENYAMENT I ASSESSORAMENT ESPORTIU, S.A. CIF: A-58043852

Av. de Cornellà, núm. 13-15

08950 Esplugues de Llobregat

BCN

Documentació del contracte

Informe de valoració ofertes

Proposta adjudicació

Adjudicació òrgan de contractació

Altres acords - Informes i actes:

http://vigem.fundacioviladecans.net/wp-content/uploads/2016/06/09.-ACTA-OBERTURA-PLIQUES-SOBRE-C-23.12.15.pdf
http://vigem.fundacioviladecans.net/wp-content/uploads/2016/06/09.-ACTA-OBERTURA-PLIQUES-SOBRE-C-23.12.15.pdf

PROJECTES DESTACATS

 • Atrium Viladecans
  Atrium Viladecans
  Atrium Viladecans és el teatre de referència del Baix Llobregat. Disposa d’una programació estable consolidada que es porta a terme en les seves dues sales, éssent l’escenari per a muntatges de tot tipus de gèneres i formats.
 • Ateneu de les Arts
  Ateneu de les Arts
  L’Ateneu de les Arts és el projecte pedagògic de les arts plàstiques, escèniques i de la música de Viladecans.
 • Podium Viladecans
  Podium Viladecans
  Podium Viladecans
  Atrium i Podium Viladecans ofereixen les millors instal·lacions i la millor oferta per a l’activitat física a la ciutat.

ON SOM?