Organització institucional i estructura administrativa

Informació bàsica

Denominació: Viladecans Qualitat, S.L. Societat privada municipal. Capital 100% de l’Ajuntament de Viladecans

Constitució: Temps indefinit, segons escriptura atorgada davant Notari de Viladecans Sr. Joaquin-Jesus Sánchez Cobaleda, en data 18.03.2003, protocol 396

Inscripció: Registre Mercantil de Barcelona, volum 35.445 foli 151, full nº B-268056

CIF: B63142848

Objecte social:

 1. L’organització, promoció, gestió, administració, explotació i millora, per compte pròpia, de les administracions públiques o de tercers de tot tipus d’instal·lacions i equipaments d’atenció a la persona, de caràcter esportius, culturals, educatius i de lleure, la titularitat dels quals ostenti la societat, o bé li siguin adscrites per l’Ajuntament o pugui tenir per concessió, arrendament o qualsevol altra forma en dret.
 2. La prestació de serveis d’atenció a la persona, i la realització per compte pròpia, de les administracions públiques o de tercers, d’activitats, programes i esdeveniments esportius, culturals, educatius i de lleure, ja sigui amb elements propis o de tercers, a nivell local, nacional, estatal o internacional.
 3. L’organització, promoció, divulgació i gestió de l’esport i les pràctiques físico esportives, que fomentin en general les vessants educatives formatives, recreatives i d’ocupació del temps de lleure, de millora de la salut i del rendiment esportiu competitiu.
 4. L’organització, promoció, divulgació i gestió de les arts escèniques i musicals i, en general, totes aquelles que fomentin la cultura i el lleure.
 5. L’organització, promoció, divulgació i gestió dels serveis d’atenció a la persona en les vessants educatives i de l’ocupació del lleure.
 6. Promoure la formació i actualització dels coneixements del personal especialitzat en els sectors esportius, culturals, educatius i del lleure.
 7. La promoció, compra i execució de la construcció o rehabilitació, junt a la seva explotació, en venda o lloguer, i/o la seva administració directa o indirecta d'aparcaments (incloses les zones d'estacionament regular amb horari limitat, zones blaves) de tot tipus de vehicles. Tanmateix la societat té per objecte l'execució de les actuacions adients per a dur a terme el servei de grua i la immobilització de vehicles en via pública. Les activitats que constitueixen l'objecte de la societat podran ser realitzades per aquesta ja directament, ja indirectament, fins i tot mitjançant la titularitat d'accions o participacions en societats d'empreses, agrupacions, unions o qualsevol altra mena d'associacions admeses en dret, amb objecte idèntic, anàleg o complementari.
 8. Aquesta societat tindrà la condició de mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament de Viladecans i de les entitats que en depenen o que hi estan vinculades i que tinguin la consideració de poders adjudicadors. A aquests efectes pot assumir encàrrecs en el marc d’allò establert a la legislació vigent aplicable. La societat no pot participar en licitacions públiques convocades pels poders adjudicadors dels quals es considerada mitjà propi, sens perjudici que, quan no concorri cap licitador, se li pugui encomanar l’execució de la prestació objecte de les mateixes.

Dades de contacte:

Viladecans Qualitat, S.L.

Avd. Josep Tarradellas, s/núm. 08840 Viladecans

Telf. 93 659 41 60

Fax 93 659 38 06

atriumviladecans@atriumviladecans.com

atriumviladecans.com

Estatuts: Descarregar PDF

Organigrama
Òrgans de govern

Junta General: La Junta General de la societat Privada Municipal Viladecans Qualitat, S.L. és el Ple Municipal de l’Ajuntament de Viladecans.

Consell d’Administració: 9 consellers

 • Sr. Carles Ruiz Novella - President
 • Sra. Alicia Valle Cantalejo - Consellera Delegada
 • Sr. Ricard Calle Martínez - Conseller Delegat
 • Sr. Jordi Mazón Bueso - Conseller
 • Sra. Rosa Gallardo Romero - Consellera
 • Sra. Idoia Baixench Rodríguez - Consellera
 • Sr. Julián Antonio Navarro Calvo - Conseller
 • Sr. Alberto Marín Andrés - Conseller
 • Sr. Joaquín Sergio García Pérez - Conseller
 • Sr. Joan Carles López Méndez - Secretari del Consell d’Administració

Gerencia:

Sr. Carme Vidal Trabalón

Avd. Josep Tarradellas, s/núm. 08840 Viladecans

Telf. 93 659 41 60

cvidalt@viqual.cat

Relació alts càrrecs
Relació de llocs de treball del personal laboral i eventual

Retribucions: Descarregar PDF

Convenis laborals:

Activitats esportives (PDF)

Aparcaments i garatges (PDF)

Transport de mercaderies (PDF)

Protocol Prevenció-Intervenció assatjament i violència en el treball: Descarregar PDF

PROJECTES DESTACATS

 • Atrium Viladecans
  Atrium Viladecans
  Atrium Viladecans és el teatre de referència del Baix Llobregat. Disposa d’una programació estable consolidada que es porta a terme en les seves dues sales, éssent l’escenari per a muntatges de tot tipus de gèneres i formats.
 • Ateneu de les Arts
  Ateneu de les Arts
  L’Ateneu de les Arts és el projecte pedagògic de les arts plàstiques, escèniques i de la música de Viladecans.
 • Podium Viladecans
  Podium Viladecans
  Podium Viladecans
  Atrium i Podium Viladecans ofereixen les millors instal·lacions i la millor oferta per a l’activitat física a la ciutat.

ON SOM?