Vimed – Gestió econòmica

Gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial

Pressupost

PRESSUPOST EXERCICI 208

 

VIMED

Imports en EUROS

COMPTE DE PERDUES I GUANYS

20.719.581,73

1. Import net de la xifra de negocis

32.020.172,30

Vendes

28.831.000,00

Prestació de serveis

3.189.172,30

2. Var. exist. d'Edificis i Obres en curs

-5.816.786,20

4. Aprovisionaments

-3.604.975,82

Consums d'explotación

-1.829.975,82

Inversions

-1.775.000,00

5. Altres ingressos d'explotació

815.291,00

6. Despeses de Personal

-903.886,68

7. Altres despeses d'explotació

-1.044.232,87

Serveis profesionals externs

-434.323,00

Curs i seminaris

-6.929,58

Auditoria

-13.601,38

Mecenatge

-50.000,00

Subministraments

-31.823,51

Gestoria

-43.788,15

Assegurances

-35.350,00

Tributs

-366.432,81

Manteniment

-38.650,50

Missatgeria

-509,57

Provisió

-10.561,00

Rentings

-2.352,99

Material oficina

-9.910,38

8. Amort. de l'Immobilitzat

-404.000,00

RESULT. EXPLOTACIÓ

21.061.581,73

12. Ingresos financers

0,00

13. Despeses financeres

-342.000,00

RESULTAT FINANCER

-342.000,00

RESULTAT DE L'EXERCICI

20.719.581,73

Bases negatives exercicis anteriors

-10.939.000,00

RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS

9.780.581,73

17. Impost de societats

-2.445.145,43

RESULTAT DE L'EXERCICI

7.335.436,29

Descarregar PDF

Comptes anuals complets preceptius
Inventari patrimonial

Llistat de patrimoni de la societat.

Descarregar PDF

PROJECTES DESTACATS

  • Delta Business Center
    Delta Business Center
    El Delta Business Center és un centre de negocis ubicat al Parc de Negocis de Viladecans, a l’edifici Canadà, dissenyat per albergar i cobrir les necessitats d’empreses i emprenedors.
  • W!cable
    W!cable
    W!CABLE és una xarxa pública i oberta de telecomunicacions de nova generació que permet als operadores de telecomunicacions la prestació de serveis d'alta connectivitat als ciutadans i a les empreses de Viladecans.

ON SOM?