Vimed – Contractació pública

Contractació pública

Organ de contractació

S.P.M. Viladecans Mediterrània, S.L.

c/ Pompeu Fabra 50, 08840 Viladecans

Telf. 93 637 30 55

Fax 93 637 70 91

vimed@vimed.net

vimed.net

Perfil del contractant
Instruccions internes de contractació

En el BOE de 89 de novembre de 2017 es va procedir a la publicació de la Llei 9/2017; que suposa un nou marc normatiu de la contractació del sector públic; derogant l’anterior normativa, el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat en virtut del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de noviembre.

Atès que la Societat Privada Municipal VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L., (en endavant VIMED), té la condició de poder adjudicador i no té el caràcter d’administració pública, als efectes de la normativa de contractació vigent;

De conformitat amb el que determina la Disposició transitòria cinquena de la Llei 9/2017, els ens als quals es refereix el Títol Tercer, és a dir, els poders adjudicadors no administració pública hauran d'adaptar les seves instruccions internes de contractació a l'establert en els articles 318 i 321 en el termini màxim de quatre mesos des de l'entrada en vigor de la present Llei. Fins llavors, seguiran contractant de conformitat amb les seves instruccions vigents, sempre que no contradiguin l'establert en els citats articles.

Atès que les instruccions Internes de Contractació vigents no contradiuen l’establert als articles 318 i 321, havent-se d’ajustar els imports a allò establerts a la nova normativa de contractació de forma que els límits de l’adjudicació directa amb els requisits establerts a les referides instruccions internes seran per imports inferiors a 15.000.-€ pels contractes de serveis i subministraments i imports inferiors a 40.000.-€ ( IVA exclòs ) pels contractes d’obres.

Per sobre d’aquests límits de 15.000.-€ i 40.000.-€ els procediments per adjudicar seran qualsevol dels procediments previstos en la Secció 2a. del Capítol I del Títol I del Llibre Segon de la present Llei, amb excepció del procediment negociat sense publicitat, que únicament es podrà utilitzar en els casos previstos en l'article 168.

A tal efecte, malgrat resulta aplicable de forma transitòria fins el 8 de juliol de 2018 les instruccions Internes de contractació convé ajustar les mateixes, en el sentit de fixar-les com a regles i processos interns de contractació de cadascuna de les societats municipal; pel que s’ha procedir a ajustar el seu contingut al regim contractual vigent.

Les presents instruccions Internes de Contractació:

 • Desenvoluparan quin és el règim i processos aplicables a la contractació de VIMED com a poder adjudicador no administració pública i regularà els requisits i tràmits per procediments de contractació en contractes de serveis i subministraments inferiors a 15.000.-€ i inferiors a 40.000.-€ en obres )

Descarregar en PDF

Licitacions en tràmit
Adjudicacions i Relació de contractes formalitzats

Contractes anys anteriors

Contractes any en curs

Contractes per adjudicació directa

No hi ha cap contracte per adjudicació directa actualment.

Contractes per altres procediments (oberts, restringits, etc...)

Procediment obert pel contracte d’execució de les obres corresponents a la memoria valorada per a l’arranjament de la Plaça dels Germans Lumière al terme municipal de Viladecans EXP. 139/FP14/001

Informació

Número d'expedient: 139/FP14/001

Nom de l'expedient: Procediment obert pel contracte d'execució de les obres corresponents a la memoria valorada per a l'arranjament de la Plaça dels Germans Lumière al terme municipal de Viladecans EXP. 139/FP14/001

Procediment i tramitació

Òrgan de contractació: SPM VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L.

Codi d'expedient: 139/FP14/001

Tramitació d'expedient: Ordinari

Tipus de contracte: Obres

Documents del procediment: Plec (arxiu PDF) - Anuncis (arxiu PDF)

Dades del contracte

Descripció de la prestació:

Procediment obert pel contracte d’execució de les obres corresponents a la memoria valorada per a l’arranjament de la Plaça dels Germans Lumière al terme municipal de Viladecans EXP. 139/FP14/001

Localització: VILADECANS

Pressupost de licitació: 118.090,78 € IVA exclòs

Durada del contracte: 3 mesos

Valor estimat del contracte: 118.090,78 € IVA exclòs

Dades de formalització

Data d'adjudicació del contracte: 31/05/2019 - Anuncis (arxiu PDF)

Data de formalització del contracte: 20/06/2019

Numero d’ofertes rebudes: 5

Data de publicació: 03/07/2019

Dades de l’adjudicatari:

EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A.

C/ Mercuri, 14, 3ª planta

08940 Cornellà Llobregat

BCN

Anuncis (arxiu PDF)

Documentació del contracte

Informe de valoració ofertes

Proposta adjudicació

Adjudicació òrgan de contractació

Altres acords - Informes i actes:

https://vigem.cat/wp-content/uploads/2019/07/14.-AO-sobre-C-Obres-Germans-Lumière-13-05-19.pdf
Procediment obert no harmonitzat per l’execució de les obres contingudes al Projecte d’obres locals per a la reforma del Parc de Can Sucre per a la construcción de dos pistes esportives i l’habilitació d’una zona d’esbarjo de gossos, a Viladecans EXP. 135/FP14/001

Informació

Número d'expedient: 135/FP14/001

Nom de l'expedient: Procediment obert no harmonitzat per l'execució de les obres contingudes al Projecte d'obres locals per a la reforma del Parc de Can Sucre per a la construcción de dos pistes esportives i l'habilitació d'una zona d'esbarjo de gossos, a Viladecans

Procediment i tramitació

Òrgan de contractació: SPM VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L.

Codi d'expedient: 135/FP14/001

Tramitació d'expedient: Ordinari

Tipus de contracte: Obres

Procediment de licitació: Obert

Documents del procediment: Plec (arxiu PDF) - Anuncis (arxiu PDF)

Dades del contracte

Descripció de la prestació:

Procediment obert no harmonitzat per l’execució de les obres contingudes al Projecte d’obres locals per a la reforma del Parc de Can Sucre per a la construcción de dos pistes esportives i l’habilitació d’una zona d’esbarjo de gossos, a Viladecans.

Localització: VILADECANS

Pressupost de licitació: 145.161,85 € IVA exclòs

Durada del contracte: 2 mesos

Valor estimat del contracte: 145.161,85 € IVA exclòs

Dades de formalització

Data d'adjudicació del contracte: 31/05/2019 - Anuncis (arxiu PDF)

Data de formalització del contracte: 20/06/2019

Numero d’ofertes rebudes: 11

Data de publicació: 03/06/2019

Dades de l’adjudicatari:

EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A.

C/ Mercuri, núm. 14, 3ª planta

08940 Cornellà del Llobregat

BCN

Anuncis (arxiu PDF)

Documentació del contracte

Informe de valoració ofertes

Proposta adjudicació

Adjudicació òrgan de contractació

Altres acords - Informes i actes:

https://vigem.cat/wp-content/uploads/2019/07/13.-AO-sobre-C-Can-Sucre.-17-04-19.pdf
Subministrament elèctric de mitja i baixa tensió en lliure mercat dels diversos punts de subministrament tituralitat de les societats municipals de l’Ajuntament de Viladecans (065/FP14/161)

Informació

Número d'expedient: 065/FP14/161

Nom de l'expedient: Subministrament elèctric de mitja i baixa tensió en lliure mercat dels diversos punts de subministrament tituralitat de les societats municipals de l'Ajuntament de Viladecans (065/FP14/161)

Procediment i tramitació

Òrgan de contractació: SPM VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L.

Codi d'expedient: 065/FP14/161

Tramitació d'expedient: Ordinari

Tipus de contracte: Subministrament

Documents del procediment: Plec (arxiu PDF) - Anuncis (arxiu PDF)

Dades del contracte

Descripció de la prestació:

Subministrament elèctric de mitja i baixa tensió en lliure mercat dels diversos punts de subministrament tituralitat de les societats privades municipals de l’Ajuntament de Viladecans.

Localització: Viladecans

Pressupost de licitació: 445.347,31 € IVA exclòs

Durada del contracte: 1 any

Valor estimat del contracte: 445.347,31 € IVA exclòs

Dades de formalització

Data d'adjudicació del contracte: 21/05/2019 - Anuncis (arxiu PDF)

Data de formalització del contracte: 19/06/2019

Numero d’ofertes rebudes: 6

Data de publicació: 20/06/2019

Dades de l’adjudicatari:

TRADE UNIVERSAL ENERGY, S.A.

CIF núm. A66531013

Rambla Catalunya núm. 91, planta 3, porta 3

(CP 08008) BCN

Anuncis (arxiu PDF)

Documentació del contracte

Informe de valoració ofertes

Proposta adjudicació

Adjudicació òrgan de contractació

Altres acords - Informes i actes:

https://vigem.cat/wp-content/uploads/2019/06/12.-AO-sobre-B-subm.-elèctric-10-05-19.pdf
Contracte d’execució de les obres contingudes al Projecte Executiu de Millora de l’accessibilitat a l’Avinguda de Francesc Macià, entre els Carrers Santa Teresa i Avinguda del Sgle XXI, al terme municipal de Viladecans (exp. 138/FP14/001)

Informació

Número d'expedient: 138/FP14/001

Nom de l'expedient: Contracte d'execució de les obres contingudes al Projecte Executiu de Millora de l'accessibilitat a l'Avinguda de Francesc Macià, entre els Carrers Santa Teresa i Avinguda del Sgle XXI, al terme municipal de Viladecans (exp. 138/FP14/001)

Procediment i tramitació

Òrgan de contractació: SPM VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L.

Codi d'expedient: 138/FP14/001

Tramitació d'expedient: Ordinari

Tipus de contracte: Obres

Documents del procediment: Plec (arxiu PDF) - Anuncis (arxiu PDF)

Dades del contracte

Descripció de la prestació:

Contracte d’execució de les obres contingudes al Projecte Executiu de Millora de l’accessibilitat a l’Avinguda de Francesc Macià, entre els Carrers Santa Teresa i Avinguda del Sgle XXI, al terme municipal de Viladecans (exp. 138/FP14/001).

Localització: Viladecans

Pressupost de licitació: 293.308,93 € IVA exclòs

Durada del contracte: 4 mesos

Valor estimat del contracte: 293.308,93 € IVA exclòs

Dades de formalització

Data d'adjudicació del contracte: 14/05/2019 - Anuncis (arxiu PDF)

Data de formalització del contracte: 06/06/2019

Numero d’ofertes rebudes: 7

Data de publicació: 11/06/2019

Dades de l’adjudicatari:

GRUP MAS CONSTRUCTORS, SLU

C/ Joan d’en Coll, núm. 42-44, 1erA

Manresa

Apoderada: Sra. Marina Mas Clotet

 

Anuncis (arxiu PDF)

Documentació del contracte

Informe de valoració ofertes

Proposta adjudicació

Adjudicació òrgan de contractació

Altres acords - Informes i actes:

https://vigem.cat/wp-content/uploads/2019/06/10.-AO-i-qualificació-sobre-B-15-04-19.pdf
Contracte per l’execució de les obres contingudes al Projecte d’obres locals ordinàries d’adequació de sales de Atrium Exp. 130/FP14/001

Informació

Número d'expedient: 130/FP14/001

Nom de l'expedient: Contracte per l'execució de les obres contingudes al Projecte d'obres locals ordinàries d'adequació de sales de Atrium

Procediment i tramitació

Òrgan de contractació: SPM VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L.

Codi d'expedient: 130/FP14/001

Tramitació d'expedient: Ordinari

Tipus de contracte: Obres

Procediment de licitació: Obert

Documents del procediment: Plec (arxiu PDF) - Anuncis (arxiu PDF)

Dades del contracte

Descripció de la prestació:

Contracte per l’execució de les obres contingudes al Projecte d’obres locals ordinàries d’adequació de sales de Atrium

Localització: Viladecans

Pressupost de licitació: 110.729,09 € IVA exclòs

Durada del contracte: 2 mesos

Valor estimat del contracte: 110.729,09 € IVA exclòs

Dades de formalització

Data d'adjudicació del contracte: 07/05/2019 - Anuncis (arxiu PDF)

Data de formalització del contracte: 24/05/2019

Numero d’ofertes rebudes: 2

Data de publicació: 30/05/2019

Dades de l’adjudicatari:

MON VERTICAL SLU

C/ La  Granja, 19

08291 Ripollet

Bcn

B-61048336

Anuncis (arxiu PDF)

Documentació del contracte

Informe de valoració ofertes

Proposta adjudicació

Adjudicació òrgan de contractació

Altres acords - Informes i actes:

https://vigem.cat/wp-content/uploads/2019/05/14.-AO-sobre-C-Obres-Atrium-1ª-planta-17-04-19.pdf
Subministrament, instal.lació i manteniment, durant 5 anys del paviment esportiu de gespa artificial del Camp de Futbol 11 del Camp Municipal de futbol situat al Carrer Ferran i Clua, 19 de Viladecans, i del Camp de futbol 11 i Camp de futbol 7 del Camp Municipal de futbol de Torre Roja situat a l’Av. Torre Roja, 16 de Viladecans. EXP. (134/FP14/001)

Informació

Número d'expedient: 134/FP14/001

Nom de l'expedient: Subministrament, instal.lació i manteniment, durant 5 anys del paviment esportiu de gespa artificial del Camp de Futbol 11 del Camp Municipal de futbol situat al Carrer Ferran i Clua, 19 de Viladecans, i del Camp de futbol 11 i Camp de futbol 7 del Camp Municipal de futbol de Torre Roja situat a l'Av. Torre Roja, 16 de Viladecans

Procediment i tramitació

Òrgan de contractació: SPM VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L.

Codi d'expedient: 134/FP14/001

Tramitació d'expedient: Ordinari

Tipus de contracte: Subministrament

Documents del procediment: Plec (arxiu PDF) - Anuncis (arxiu PDF)

Dades del contracte

Descripció de la prestació:

Subministrament, instal.lació i manteniment, durant 5 anys del paviment esportiu de gespa artificial del Camp de Futbol 11 del Camp Municipal de futbol situat al Carrer Ferran i Clua, 19 de Viladecans, i del Camp de futbol 11 i Camp de futbol 7 del Camp Municipal de futbol de Torre Roja situat a l’Av. Torre Roja, 16 de Viladecans.

Localització: Viladecans

Pressupost de licitació: 382.233 € IVA exclòs

Durada del contracte: 16 dies

Valor estimat del contracte: 382.233 € IVA exclòs

Dades de formalització

Data d'adjudicació del contracte: 29/01/2019 - Anuncis (arxiu PDF)

Data de formalització del contracte: 20/02/2019

Data de publicació: 11/04/2019

Dades de l’adjudicatari:

LOT 1: SPORTS LANDSCAPE, S.L.

C/ Pere Calders, núm. 20

Sant Cugat del Vallès

 

LOT 2: FIELDTURF POLIGRAS, S.A.

C/ Victor Hugo, num. 2, edifici C, 2na. planta

Sant Cugat del Vallès

 

Anuncis (arxiu PDF)

Documentació del contracte

Informe de valoració ofertes

Proposta adjudicació

Adjudicació òrgan de contractació

Altres acords - Informes i actes:

https://vigem.cat/wp-content/uploads/2019/05/11.-AO-sobre-B-gespa-artificial-17-01-19.pdf
Contracte per l’execució de les obres contingudes al projecte d’obres locals ordirnàries d’adequació del local de l’Associació de Veïns “La Unión” com a Casal de Barri a Viladecans

Informació

Número d'expedient: 122/FP14/003

Nom de l'expedient: Contracte per l'execució de les obres contingudes al projecte d'obres locals ordirnàries d'adequació del local de l'Associació de Veïns "La Unión" com a Casal de Barri a Viladecans

Procediment i tramitació

Òrgan de contractació: SPM VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L.

Codi d'expedient: 122/FP14/003

Tramitació d'expedient: Ordinari

Tipus de contracte: Obres

Procediment de licitació: Obert

Documents del procediment: Plec (arxiu PDF) - Anuncis (arxiu PDF)

Dades del contracte

Descripció de la prestació:

Contracte per l’execució de les obres contingudes al Projecte d’obres locals ordinàries d’adequació del local de l’Associació de Veïns “La Unión” com a Casal de Barri a Viladecans.

Localització: Viladecans

Pressupost de licitació: 421.991,34 € IVA Exclós

Durada del contracte: 8 mesos

Valor estimat del contracte: 421.991,34 € IVA exclòs

Dades de formalització

Data d'adjudicació del contracte: 04/02/2019 - Anuncis (arxiu PDF)

Data de formalització del contracte: 25/02/2019

Numero d’ofertes rebudes: 4

Data de publicació: 06/03/2019

Dades de l’adjudicatari:

REHAC, S.A

Parc de Negocis Mas Blau

Carrer Osona, núm. 1

08820 El Prat de Llobregat

BCN

Anuncis (arxiu PDF)

Documentació del contracte

Informe de valoració ofertes

Proposta adjudicació

Adjudicació òrgan de contractació

Altres acords - Informes i actes:

https://vigem.cat/wp-content/uploads/2019/04/12.-AO-sobre-C-Obres-La-Unión-31-01-19.pdf
Procediment negociat sense publicitat per a l’adjudicació del contracte d’execució de les obres contingudes al Projecte d’Obres Locals ordinàries d’adequació del Edifici de serveis (Bar) de la Petanca de Can Pastera a Viladecans

Informació

Número d'expedient: 035/FP14/005.01

Nom de l'expedient: Procediment negociat sense publicitat per a l'adjudicació del contracte d'execució de les obres contingudes al Projecte d'Obres Locals ordinàries d'adequació del Edifici de serveis (Bar) de la Petanca de Can Pastera a Viladecans

Procediment i tramitació

Òrgan de contractació: SPM VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L.

Codi d'expedient: 035/FP14/005.01

Tramitació d'expedient: Ordinari

Tipus de contracte: Procediment negociat sense publicitat

Procediment de licitació: Negociat

Documents del procediment: Plec (arxiu PDF)

Dades del contracte

Descripció de la prestació:

Procediment negociat sense publicitat per a l’adjudicació del contracte d’execució de les obres contingudes al Projecte d’Obres Locals ordinàries d’adequació del Edifici de serveis (Bar) de la Petanca de Can Pastera a Viladecans.

IMPORT ADJUDICACIÓ. 48.109,07 € IVA exclòs

Localització: Viladecans

Pressupost de licitació: 51.730,18 € IVA exclòs

Durada del contracte: 2 mesos

Valor estimat del contracte: 51.730,18 € IVA exclòs

Dades de formalització

Data d'adjudicació del contracte: 10/07/2018

Data de formalització del contracte: 26/11/2018

Numero d’ofertes rebudes: 3

Dades de l’adjudicatari:

MON VERTICAL SLU

La Granja, 19-21

Ripollet (BCN)

B-61048336

Documentació del contracte

Informe de valoració ofertes

Proposta adjudicació

Adjudicació òrgan de contractació

Contracte execució de les obres contingudes al projecte d’obres locals d’urbanització del Carrer Balletbó a Viladecans exp. (129/FP14/001)

Informació

Número d'expedient: 129/FP14/001

Nom de l'expedient: Contracte execució de les obres contingudes al projecte d'obres locals d'urbanització del Carrer Balletbó a Viladecans

Procediment i tramitació

Òrgan de contractació: SPM VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L.

Codi d'expedient: 129/FP14/001

Tramitació d'expedient: Ordinari

Tipus de contracte: Obres

Procediment de licitació: Obert

Documents del procediment: Plec (arxiu PDF) - Anuncis (arxiu PDF)

Dades del contracte

Descripció de la prestació:

Contracte execució obres locals urbanització del Carrer Balletbó a Viladecans.

Localització: Viladecans

Pressupost de licitació: 316.927,87 € IVA exclòs

Durada del contracte: 6 mesos

Valor estimat del contracte: 316.927,87 € IVA exclòs

Dades de formalització

Data d'adjudicació del contracte: 25/06/2018 - Anuncis (arxiu PDF)

Data de formalització del contracte: 26/07/2018

Numero d’ofertes rebudes: 4

Data de publicació: 01/08/2018

Dades de l’adjudicatari:

CATALANA D’INVERSIÓ Y CONSTRUCCIÓ TRES, S.L.

CIF: B-59096107

Camí de Can Calders, núm. 10A

08173 Sant Cugat del Vallès

Barcelona

CATALANA D’INVERSIÓ Y CONSTRUCCIÓ TRES, S.L.

CIF: B-59096107

Camí de Can Calders, núm. 10A

08173 Sant Cugat del Vallès

Barcelona

Anuncis (arxiu PDF)

Documentació del contracte

Informe de valoració ofertes

Proposta adjudicació

Adjudicació òrgan de contractació

Altres acords - Informes i actes:

https://vigem.cat/wp-content/uploads/2018/08/12.-Acta-obertura-C-Obres-Balletbó-18.05.18.pdf
https://vigem.cat/wp-content/uploads/2018/08/12.-Acta-obertura-C-Obres-Balletbó-18.05.18.pdf
Contracte execució de les obres contingudes al projecte d’obres locals ordinàries per a la pavimentació d’una pista d’escalfament en l’entorn del Camp de Beisbol Municipal de Viladecans

Informació

Número d'expedient: 127/FP14/001

Nom de l'expedient: Contracte execució de les obres contingudes al projecte d'obres locals ordinàries per a la pavimentació d'una pista d'escalfament en l'entorn del Camp de Beisbol Municipal de Viladecans

Procediment i tramitació

Òrgan de contractació: SPM VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L.

Codi d'expedient: 127/FP14/001

Tramitació d'expedient: Ordinari

Tipus de contracte: Obres

Procediment de licitació: Obert

Documents del procediment: Plec (arxiu PDF) - Anuncis (arxiu PDF)

Dades del contracte

Descripció de la prestació:

Contracte execució de les obres contingudes al projecte d’obres locals ordinàries per a la pavimentació d’una pista d’escalfament en l’entorn del Camp de Beisbol municipal de Viladecans.

Localització: Viladecans

Pressupost de licitació: 204.074,49 € IVA exclòs

Durada del contracte: 2 mesos

Valor estimat del contracte: 204.074,49 € IVA exclòs

Dades de formalització

Data d'adjudicació del contracte: 06/06/2018 - Anuncis (arxiu PDF)

Data de formalització del contracte: 13/07/2018

Numero d’ofertes rebudes: 1

Data de publicació: 14/06/2018

Dades de l’adjudicatari:

CATALANA D’INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES, S.L.

Camí de Can Calders, 10A

08173 Sant Cugat del Vallès

CIF: B-59096107

CATALANA D’INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES, S.L.

Camí de Can Calders, 10A

08173 Sant Cugat del Vallès

CIF: B-59096107

Anuncis (arxiu PDF)

Documentació del contracte

Informe de valoració ofertes

Proposta adjudicació

Adjudicació òrgan de contractació

Altres acords - Informes i actes:

https://vigem.cat/wp-content/uploads/2018/07/12.-Acta-Obertura-sobre-C-pista-escalfament-08.05.18.pdf
https://vigem.cat/wp-content/uploads/2018/07/12.-Acta-Obertura-sobre-C-pista-escalfament-08.05.18.pdf
Subministrament d’energia elèctrica de mitja i baixa tensió dels punts de subministrament de les societats privades municipals de Viladecans indicades als Plecs, mitjançant comercialitzadora en mercat lliure.

Informació

Número d'expedient: 065/FP14/144

Nom de l'expedient: Subministrament d'energia elèctrica de mitja i baixa tensió dels punts de subministrament de les societats privades municipals de Viladecans indicades als Plecs, mitjançant comercialitzadora en mercat lliure.

Procediment i tramitació

Òrgan de contractació: SPM VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L.

Codi d'expedient: 065/FP14/144

Tramitació d'expedient: Ordinari

Tipus de contracte: Subministrament

Procediment de licitació: Harmonitzat

Documents del procediment: Plec (arxiu PDF) - Anuncis (arxiu PDF)

Dades del contracte

Descripció de la prestació:

Subministrament d’energia elèctrica de mitja i baixa tensió dels punts de subministrament de les societats privades municipals de Viladecans indicades als Plecs, mitjançant comercialitzadora en mercat lliure.

Localització: Viladecans

Pressupost de licitació: 415.449,09 € IVA exclòs

Durada del contracte: 1 any

Valor estimat del contracte: 997.077,82 € IVA exclòs

Dades de formalització

Data d'adjudicació del contracte: 30/04/2018 - Anuncis (arxiu PDF)

Data de formalització del contracte: 31/05/2018

Numero d’ofertes rebudes: 7

Data de publicació: 15/06/2018

Dades de l’adjudicatari:

AGRI ENERGIA, S.A.

C/ Girona, núm. 155, Banyoles (Girona)

A-17000837

AGRI ENERGIA, S.A.

C/ Girona, núm. 155, Banyoles (Girona)

A-17000837

Anuncis (arxiu PDF)

Documentació del contracte

Informe de valoració ofertes

Proposta adjudicació

Adjudicació òrgan de contractació

Altres acords - Informes i actes:

https://vigem.cat/wp-content/uploads/2018/06/08.-AO-sobre-B-Subm.-elèctric-23.03.18.pdf
https://vigem.cat/wp-content/uploads/2018/06/08.-AO-sobre-B-Subm.-elèctric-23.03.18.pdf
Contracte de compravenda de la part indivisa tituralitat de Vimed de la parcel.la C5 i del 100% la parcel.la C4 incloses dins l’àmbit del Text Refós del Pla de Millora Urbana per a la concreció d’usos i volums de les illes A, V i C del Sector Parc d’Activitats de Viladecans

Informació

Número d'expedient: 053.FP11.002B

Nom de l'expedient: Contracte de compravenda de la part indivisa tituralitat de Vimed de la parcel.la C5 i del 100% la parcel.la C4 incloses dins l'àmbit del Text Refós del Pla de Millora Urbana per a la concreció d'usos i volums de les illes A, V i C del Sector Parc d'Activitats de Viladecans

Procediment i tramitació

Òrgan de contractació: SPM VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L.

Codi d'expedient: 053/FP11/002b

Tramitació d'expedient: Ordinari

Tipus de contracte: Procediment negociat sense publicitat

Procediment de licitació: Negociat

Documents del procediment: Plec (arxiu PDF)

Dades del contracte

Descripció de la prestació:

Contracte de compravenda de la part indivisa tituralitat de Vimed de la parcel.la C5 i del 100% la parcel.la C4 incloses dins l’àmbit del Text Refós del Pla de Millora Urbana per a la concreció d’usos i volums de les illes A, V i C del Sector Parc d’Activitats de Viladecans.

Localització: Viladecans

Pressupost de licitació: 2.310.210 € IVA exclòs

Valor estimat del contracte: 2.310.210 € IVA exclòs

Dades de formalització

Data d'adjudicació del contracte: 13/11/2017

Data de formalització del contracte: 23/11/2017

Numero d’ofertes rebudes: 1

Dades de l’adjudicatari:

JC PROYECTOS, S.L.

B-60613056

c/ Valencia, núm. 359, 1er1ª

Barcelona

JC PROYECTOS, S.L.

B-60613056

c/ Valencia, núm. 359, 1er1ª

Barcelona

Documentació del contracte

Proposta adjudicació

Adjudicació òrgan de contractació

Altres acords - Informes i actes:

https://vigem.cat/wp-content/uploads/2018/05/04.-OBERTURA-i-QUALIFICACIÓ-A-y-B-08.11.17.pdf
https://vigem.cat/wp-content/uploads/2018/05/04.-OBERTURA-i-QUALIFICACIÓ-A-y-B-08.11.17.pdf
Contracte per les obres locals ordinàries per l’adequació de la primera planta de l’edifici Cúbic com a espai empresarial exp. (076/FP14/007)

Informació

Número d'expedient: 076/FP14/007

Nom de l'expedient: Contracte per les obres locals ordinàries per l'adequació de la primera planta de l'edifici Cúbic com a espai empresarial exp. (076/FP14/007)

Procediment i tramitació

Òrgan de contractació: SPM VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L.

Codi d'expedient: 076/FP14/007

Tramitació d'expedient: Ordinari

Tipus de contracte: Obres

Procediment de licitació: Obert

Documents del procediment: Plec (arxiu PDF) - Anuncis (arxiu PDF)

Dades del contracte

Descripció de la prestació:

Contracte per les obres locals ordinàries per l’adequació de la primera planta de l’edifici Cúbic com a espai empresarial exp. (076/FP14/007).

Localització: Viladecans

Pressupost de licitació: 155.369,50 € IVA exclòs

Durada del contracte: 2 mesos

Valor estimat del contracte: 155.369,50 € IVA exclòs

Dades de formalització

Data d'adjudicació del contracte: 08/02/2018 - Anuncis (arxiu PDF)

Data de formalització del contracte: 09/03/2018

Numero d’ofertes rebudes: 5

Data de publicació: 02/05/2018

Dades de l’adjudicatari:

GESTIÓ D’OBRES I SERVEIS SOSTENIBLES, S.L.

NIF: B-66355900

Raval de Sant Joan, núm. 18

08261 Cardona

GESTIÓ D’OBRES I SERVEIS SOSTENIBLES, S.L.

NIF: B-66355900

Raval de Sant Joan, núm. 18

08261 Cardona

Anuncis (arxiu PDF)

Documentació del contracte

Informe de valoració ofertes

Proposta adjudicació

Adjudicació òrgan de contractació

Altres acords - Informes i actes:

https://vigem.cat/wp-content/uploads/2018/05/12.-Acta-obertura-Sobre-C-Obres-Cúbic-12.01.18.pdf
https://vigem.cat/wp-content/uploads/2018/05/12.-Acta-obertura-Sobre-C-Obres-Cúbic-12.01.18.pdf
Alienació mitjançant contracte de compravenda de la finca registral núm. 5.562 al carrer Comerç núm. 9, inclosa dins el polígon d’actuació urbanística de la Modificació Puntual del P.G.M. a l’àmbit delimitat pel carrer Comerç, Avinguda Can Batllori i Avinguda Can Palmer (Exp. 069/FP11/031)

Informació

Número d'expedient: 069/FP11/031

Nom de l'expedient: Alienació mitjançant contracte de compravenda de la finca registral núm. 5.562 al carrer Comerç núm. 9, inclosa dins el polígon d'actuació urbanística de la Modificació Puntual del P.G.M. a l'àmbit delimitat pel carrer Comerç, Avinguda Can Batllori i Avinguda Can Palmer (069/FP11/031).

Procediment i tramitació

Òrgan de contractació: SPM VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L.

Codi d'expedient: 069/FP11/031

Tramitació d'expedient: Ordinari

Tipus de contracte: Altre legislació sectorial

Procediment de licitació: Obert

Documents del procediment: Plec (arxiu PDF) - Anuncis (arxiu PDF)

Dades del contracte

Descripció de la prestació:

Alienació mitjançant contracte de compravenda de la finca registral núm. 5.562 al carrer Comerç núm. 9, inclosa dins el polígon d’actuació urbanística de la Modificació Puntual del P.G.M. a l’àmbit delimitat pel carrer Comerç, Avinguda Can Batllori i Avinguda Can Palmer (069/FP11/031).

Localització: Viladecans

Pressupost de licitació: 1.583.451,33 I.V.A. exclòs

Valor estimat del contracte: 1.583.451,33 I.V.A. exclòs

Dades de formalització

Data d'adjudicació del contracte: 21/03/2018 - Anuncis (arxiu PDF)

Data de formalització del contracte: 13/04/2018

Numero d’ofertes rebudes: 3

Data de publicació: 18/04/2018

Dades de l’adjudicatari:

BRENDAN MERIDIAN, S.L.

Via Augusta núm. 46-48, 6è, 5a.

Barcelona

N.I.F.:  B66623653

BRENDAN MERIDIAN, S.L.

Via Augusta núm. 46-48, 6è, 5a.

Barcelona

N.I.F.:  B66623653

Anuncis (arxiu PDF)

Documentació del contracte

Informe de valoració ofertes

Proposta adjudicació

Adjudicació òrgan de contractació

Altres acords - Informes i actes:

https://vigem.cat/wp-content/uploads/2018/04/06.-Obertura-pliques-sobre-B-08.03.18.pdf
https://vigem.cat/wp-content/uploads/2018/04/06.-Obertura-pliques-sobre-B-08.03.18.pdf
Obres contingudes en el Projecte de rehabilitació de l’edifici d’educació primària de l’escola “El Garrofer” per a la millora de l’eficiència energètica segons l’estàndar Passivhaus (Exp. 118/FP14/001)

Informació

Número d'expedient: 118/FP14/001

Nom de l'expedient: Obres contingudes en el Projecte de rehabilitació de l'edifici d'educació primària de l'escola "El Garrofer" per a la millora de l'eficiència energètica segons l'estàndar Passivhaus (Exp. 118/FP14/001)

Procediment i tramitació

Òrgan de contractació: SPM VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L.

Codi d'expedient: 118/FP14/001

Tramitació d'expedient: Ordinari

Tipus de contracte: Obres

Procediment de licitació: Obert

Documents del procediment: Plec (arxiu PDF) - Anuncis (arxiu PDF)

Dades del contracte

Descripció de la prestació:

Obres contingudes en el Projecte de rehabilitació de l’edifici d’educació primària de l’escola “El Garrofer” per a la millora de l’eficiència energètica segons l’estàndar Passivhaus (Exp. 118/FP14/001).

Localització: Viladecans

Pressupost de licitació: 777.529,43

Durada del contracte: 2 mesos 21 dies

Valor estimat del contracte: 777.529,43

Dades de formalització

Data d'adjudicació del contracte: 05/03/2018 - Anuncis (arxiu PDF)

Data de formalització del contracte: 10/04/2018

Numero d’ofertes rebudes: 1

Data de publicació: 22/01/2018

Dades de l’adjudicatari:

NOVANTIA, S.A.

CIF: B-62119896

C/ Diputació, núm. 256, 6-2

Barcelona

NOVANTIA, S.A.

CIF: B-62119896

C/ Diputació, núm. 256, 6-2

Barcelona

Anuncis (arxiu PDF)

Documentació del contracte

Informe de valoració ofertes

Proposta adjudicació

Adjudicació òrgan de contractació

Altres acords - Informes i actes:

https://vigem.cat/wp-content/uploads/2018/04/10.-Acta-obertura-sobre-C-27.02.18.pdf
https://vigem.cat/wp-content/uploads/2018/04/10.-Acta-obertura-sobre-C-27.02.18.pdf
Contracte per les obres contingudes en la memòria valorada de les actuacions en Sales de l’Ateneu de Cultura Popular de Can Batllori (exp. 055.01/FP14/005)

Informació

Número d'expedient: 055.01/FP14/005

Nom de l'expedient: Contracte per les obres contingudes en la memòria valorada de les actuacions en Sales de l'Ateneu de Cultura Popular de Can Batllori (exp. 055.01/FP14/005)

Procediment i tramitació

Òrgan de contractació: SPM VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L.

Codi d'expedient: 055.01/FP14/005

Tramitació d'expedient: Ordinari

Tipus de contracte: Obres

Procediment de licitació: Obert

Documents del procediment: Plec (arxiu PDF) - Anuncis (arxiu PDF)

Dades del contracte

Descripció de la prestació:

Contracte per les obres contingudes en la memòria valorada de les actuacions en Sales de l’Ateneu de Cultura Popular de Can Batllori (exp. 055.01/FP14/005)

Localització: Viladecans

Pressupost de licitació: 71.368,05 € IVA exclòs

Durada del contracte: 1 mes i 15 dies

Valor estimat del contracte: 71.368,05 € IVA exclòs

Dades de formalització

Data d'adjudicació del contracte: 17/01/2018 - Anuncis (arxiu PDF)

Data de formalització del contracte: 09/02/2018

Numero d’ofertes rebudes: 2

Data de publicació: 19/02/2018

Dades de l’adjudicatari:

MON VERTICAL SLU

Carrer La Granja, núm. 19

08291 Ripollet

Bcn

CIF B-61048336

MON VERTICAL SLU

Carrer La Granja, núm. 19

08291 Ripollet

Bcn

CIF B-61048336

Anuncis (arxiu PDF)

Documentació del contracte

Informe de valoració ofertes

Proposta adjudicació

Adjudicació òrgan de contractació

Altres acords - Informes i actes:

https://vigem.cat/wp-content/uploads/2018/03/12.-Acta-Obertura-Obres-Can-Batllori-09.01.18.pdf
https://vigem.cat/wp-content/uploads/2018/03/18.-Anunci-de-formalització-Plataforma-19.02.18.pdf
https://vigem.cat/wp-content/uploads/2018/03/12.-Acta-Obertura-Obres-Can-Batllori-09.01.18.pdf
https://vigem.cat/wp-content/uploads/2018/03/18.-Anunci-de-formalització-Plataforma-19.02.18.pdf
Obres locals urbanització contingudes al projecte d’obres locals d’urbanització de la Plaça de les Palmeres de Viladecans

Informació

Número d'expedient: 121/FP14/001

Nom de l'expedient: Obres locals urbanització contingudes al projecte d'obres locals d'urbanització de la Plaça de les Palmeres de Viladecans

Procediment i tramitació

Òrgan de contractació: SPM VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L.

Codi d'expedient: 121/FP14/001

Tramitació d'expedient: Ordinari

Tipus de contracte: Obres

Procediment de licitació: Obert

Documents del procediment: Plec (arxiu PDF) - Anuncis (arxiu PDF)

Dades del contracte

Descripció de la prestació:

Obres locals d’urbanització contingudes al projecte d’obres locals d’urbanització de la Plaça de les Palmeres de Viladecans.

Localització: Viladecans

Pressupost de licitació: 260.276,90€ IVA exclòs

Durada del contracte: 4 mesos

Valor estimat del contracte: 260.276,90 € IVA exclòs

Dades de formalització

Data d'adjudicació del contracte: 27/10/2017 - Anuncis (arxiu PDF)

Data de formalització del contracte: 27/11/2017

Numero d’ofertes rebudes: 1

Data de publicació: 28/11/2017

Dades de l’adjudicatari:

COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT, S.L.

CIF: B-63392955

C/ Francesc Macià, 134

08830 Sant Boi de Llobregat

Barcelona

Tel. 93 652 53 17

Fax: 93 652 53 18

COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT, S.L.

CIF: B-63392955

C/ Francesc Macià, 134

08830 Sant Boi de Llobregat

Barcelona

Tel. 93 652 53 17

Fax: 93 652 53 18

Anuncis (arxiu PDF)

Documentació del contracte

Informe de valoració ofertes

Proposta adjudicació

Adjudicació òrgan de contractació

Altres acords - Informes i actes:

https://vigem.cat/wp-content/uploads/2017/11/12.-ACTA-OBERTURA-PLIQUES-04.10.17.pdf
https://vigem.cat/wp-content/uploads/2017/11/12.-ACTA-OBERTURA-PLIQUES-04.10.17.pdf
Obres locals d’urbanització de la Xarxa Clavegueram del Polígon Centre a Viladecans.

Informació

Número d'expedient: 115/FP14/008

Nom de l'expedient: Obres locals d'urbanització de la Xarxa Clavegueram del Polígon Centre a Viladecans.

Procediment i tramitació

Òrgan de contractació: SPM VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L.

Codi d'expedient: 115/FP14/008

Tramitació d'expedient: Ordinari

Tipus de contracte: Obres

Procediment de licitació: Obert

Documents del procediment: Plec (arxiu PDF) - Anuncis (arxiu PDF)

Dades del contracte

Descripció de la prestació:

Obres locals d’urbanització de la Xarxa Clavegueram del Polígon Centre a Viladecans.

Localització: Viladecans

Pressupost de licitació: 1.615.502,78 € IVA exclòs

Durada del contracte: 6 mesos

Valor estimat del contracte: 1.615.502,78 €

Dades de formalització

Data d'adjudicació del contracte: 27/10/2017 - Anuncis (arxiu PDF)

Data de formalització del contracte: 20/11/2017

Numero d’ofertes rebudes: 7

Data de publicació: 17/11/2017

Dades de l’adjudicatari:

GRUPMAS CONSTRUCTORS, S.L.U

C/ Sant Joan d’en Coll, 42-44

08243-Manresa

CIF: B-59859025

GRUPMAS CONSTRUCTORS, S.L.U

C/ Sant Joan d’en Coll, 42-44

08243-Manresa

CIF: B-59859025

Anuncis (arxiu PDF)

Documentació del contracte

Informe de valoració ofertes

Proposta adjudicació

Adjudicació òrgan de contractació

Altres acords - Informes i actes:

https://vigem.cat/wp-content/uploads/2017/11/13.-ACTA-OBERTURA-C-04.10.17.pdf
https://vigem.cat/wp-content/uploads/2017/11/13.-ACTA-OBERTURA-C-04.10.17.pdf
Procediment obert no harmonitzat per la contractació de les obres electrificació de l’entorn de Avinguda Mil.lenari entre els carrers Ferran i Clua i Dotze d’Octubre de Viladecans

Informació

Número d'expedient: 057/FP14/009

Nom de l'expedient: Procediment obert no harmonitzat per la contractació de les obres electrificació de l'entorn de Avinguda Mil.lenari entre els carrers Ferran i Clua i Dotze d'Octubre de Viladecans

Procediment i tramitació

Òrgan de contractació: SPM VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L.

Codi d'expedient: 057/FP14/009

Tramitació d'expedient: Ordinari

Tipus de contracte: Obres

Procediment de licitació: Obert

Documents del procediment: Plec (arxiu PDF) - Anuncis (arxiu PDF)

Dades del contracte

Descripció de la prestació:

Obres electrificació de l’entorn de Avinguda Mil.lenari entre els carrers Ferran i Clua i Dotze d’Octubre de Viladecans

Localització: Viladecans

Pressupost de licitació: 121.955,50 € IVA exclòs

Durada del contracte: 1 mes i 15 dies

Valor estimat del contracte: 121.955,50 € IVA exclòs

Dades de formalització

Data d'adjudicació del contracte: 11/10/2017 - Anuncis (arxiu PDF)

Data de formalització del contracte: 25/10/2017

Numero d’ofertes rebudes: 2

Data de publicació: 27/10/2017

Dades de l’adjudicatari:

EIFFAGE ENERGIA SLU

C/ Miquel Torrelló i Pagés, núm. 55

Molins de Rei

Bcn

CIF: B-02272490

EIFFAGE ENERGIA SLU

C/ Miquel Torrelló i Pagés, núm. 55

Molins de Rei

Bcn

CIF: B-02272490

Anuncis (arxiu PDF)

Documentació del contracte

Informe de valoració ofertes

Proposta adjudicació

Adjudicació òrgan de contractació

Altres acords - Informes i actes:

https://vigem.cat/wp-content/uploads/2017/10/12.-INF.-TÈCNIC-VALORACIÓ-C-05.10.17.pdf
https://vigem.cat/wp-content/uploads/2017/10/12.-INF.-TÈCNIC-VALORACIÓ-C-05.10.17.pdf
Obres contingudes en la memòria valorada per a la reparació de les façanes de l’Escola El Garrofer de Viladecans

Informació

Número d'expedient: 118/FP14/002

Nom de l'expedient: Obres contingudes en la memòria valorada per a la reparació de les façanes de l'Escola El Garrofer de Viladecans

Procediment i tramitació

Òrgan de contractació: SPM VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L.

Codi d'expedient: 118/FP14/002

Tramitació d'expedient: Ordinària

Tipus de contracte: Obres

Procediment de licitació: Obert

Documents del procediment: Plec (arxiu PDF) - Anuncis (arxiu PDF)

Dades del contracte

Descripció de la prestació:

Obres contingudes en la memòria valorada per a la reparació de les façanes de l’Escola El Garrofer de Viladecans.

IMPORT CONTRACTE: 60.519,73 € IVA exclòs

Obres contingudes en la memòria valorada per a la reparació de les façanes de l’Escola El Garrofer de Viladecans.

IMPORT CONTRACTE: 60.519,73 € IVA exclòs

Localització: Viladecans

Pressupost de licitació: 68.087,75 € IVA exclòs

Durada del contracte: 1 mes i 21 dies

Valor estimat del contracte: 68.087,75 € IVA exclòs

Dades de formalització

Data d'adjudicació del contracte: 19/06/2017

Data de formalització del contracte: 07/07/2017

Numero d’ofertes rebudes: 2

Data de publicació: 11/07/2017

Dades de l’adjudicatari:

COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT, S.L.

CIF: B-63392955

Carrer Francesc Macià, 134

08830 Sant Boi de Llobregat

Tel. 93 652 53 17

COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT, S.L.

CIF: B-63392955

Carrer Francesc Macià, 134

08830 Sant Boi de Llobregat

Tel. 93 652 53 17

Anuncis (arxiu PDF)

Documentació del contracte

Informe de valoració ofertes

Proposta adjudicació

Adjudicació òrgan de contractació

Altres acords - Informes i actes:

https://vigem.cat/wp-content/uploads/2017/07/12.-ACTA-OBERTURA-PLIQUES-16.06.17.pdf
https://vigem.cat/wp-content/uploads/2017/07/12.-ACTA-OBERTURA-PLIQUES-16.06.17.pdf
Execució de les obres locals ordinàries per a la reforma del camp de softbol municipal de Viladecans

Informació

Número d'expedient: 120/FP14/001

Nom de l'expedient: Execució de les obres locals ordinàries per a la reforma del camp de softbol municipal de Viladecans

Procediment i tramitació

Òrgan de contractació: SPM VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L.

Codi d'expedient: 120/FP14/001

Tramitació d'expedient: Ordinària

Tipus de contracte: Obres

Procediment de licitació: Obert

Documents del procediment: Plec (arxiu PDF) - Anuncis (arxiu PDF)

Dades del contracte

Descripció de la prestació:

Execució de les obres locals ordinàries per a la reforma del camp de softbol municipal de Viladecans.

IMPORT CONTRACTE: 372.906,01 € IVA exclòs

Execució de les obres locals ordinàries per a la reforma del camp de softbol municipal de Viladecans.

IMPORT CONTRACTE: 372.906,01 € IVA exclòs

Localització: Viladecans

Pressupost de licitació: 508.302,56 € IVA exclòs

Durada del contracte: 2 mesos i 15 dies

Valor estimat del contracte: 508.302,56 € IVA exclòs

Dades de formalització

Data d'adjudicació del contracte: 06/06/2017 - Anuncis (arxiu PDF)

Data de formalització del contracte: 27/06/2017

Numero d’ofertes rebudes: 4

Data de publicació: 07/04/2017

Dades de l’adjudicatari:

UTE VORACYS-OPSA CAMP SOFTBOL VILADECANS, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY 18/1982

Av. Cerdanyola, núm. 98

Sant Cugat del Vallès

Barcelona

UTE VORACYS-OPSA CAMP SOFTBOL VILADECANS, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY 18/1982

Av. Cerdanyola, núm. 98

Sant Cugat del Vallès

Barcelona

Anuncis (arxiu PDF)

Documentació del contracte

Informe de valoració ofertes

Proposta adjudicació

Adjudicació òrgan de contractació

Altres acords - Informes i actes:

https://vigem.cat/wp-content/uploads/2017/07/12.-ACTA-OBERTURA-C-26.05.17.pdf
https://vigem.cat/wp-content/uploads/2017/07/12.-ACTA-OBERTURA-C-26.05.17.pdf
Alienació mitjançant concurs de la part indivisa de VImed sobre les parcel.les C1, C2, C5 i la titularitat del 100 % de les parcel.les C3 i C4 del sector Parc d’activitats de Viladecans

Informació

Número d'expedient: 53/FP11/002

Nom de l'expedient: ALIENACIÓ MITJANÇANT CONCURS DE LA PART INDIVISA DE VIMED SOBRE LES PARCEL.LES C1, C2, C5 I LA TITULARITAT DEL 100 % DE LES PARCEL.lES C3 I C4 INCLOSES AL SECTOR PARC D'ACTIVITATS DE VILADECANS.

Procediment i tramitació

Òrgan de contractació: SPM VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L.

Codi d'expedient: 053/FP11/002

Tramitació d'expedient: ORDINÀRIA

Tipus de contracte: CONTRACTE PRIVAT

Procediment de licitació: Obert

Documents del procediment: Plec (arxiu PDF)

Dades del contracte

Descripció de la prestació:

Alienació, de l’indivís propietat de VIMED a les parcel·les C2 I C5 i del 100% de propietat de la parcel·la C3 de la Illa C del Parc d’activitats de Viladecans, qualificades de zona industrial per a ús d’oficines i comercial, segons les determinacions del Text Refós del Pla de Millora Urbana per a la concreció d’usos i volums de les Illes A, B i C del Sector Parc d’Activitats aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona el 14 de juliol de 2004

Localització: Viladecans

Pressupost de licitació: 7652335,50 €

Durada del contracte: 3 mesos

Valor estimat del contracte: 7652335,50 €

Dades de formalització

Data d'adjudicació del contracte: 11/04/2017

Data de formalització del contracte: 26/05/2017

Numero d’ofertes rebudes: 2

Data de publicació: 04/07/2017

Dades de l’adjudicatari:

GONSI, S.L.

Av. Diagonal, núm. 588 (Barcelona)

CIF B-08546780

 

GONSI, S.L.

Av. Diagonal, núm. 588 (Barcelona)

CIF B-08546780

 

Documentació del contracte

Adjudicació òrgan de contractació

Altres acords - Informes i actes:

https://vigem.cat/wp-content/uploads/2017/07/21-Resolució-deixant-sense-efecte-adju-illa-C-11.04.07.pdf
https://vigem.cat/wp-content/uploads/2017/07/11.-RESOLUCIÓ-ADJUDICACIÓ-11.11.16.pdf
https://vigem.cat/wp-content/uploads/2017/07/08.-INFORME-TÈCNIC-VALORACIÓ-OFERTES-04.11.16.pdf
https://vigem.cat/wp-content/uploads/2017/07/21-Resolució-deixant-sense-efecte-adju-illa-C-11.04.07.pdf
https://vigem.cat/wp-content/uploads/2017/07/11.-RESOLUCIÓ-ADJUDICACIÓ-11.11.16.pdf
https://vigem.cat/wp-content/uploads/2017/07/08.-INFORME-TÈCNIC-VALORACIÓ-OFERTES-04.11.16.pdf
Execució de les obres locals d’urbanització contingudes al projecte d’urbanització de la modificació puntual del Pla General Metropolità a l’entorn de l’Avinguda Lluis Moré (actualment Mil.lenari) entre els carrers Ferran i Clua i Dotze d’octubre, Sector Ponent, àmbit de millora de Barris de Viladecans

Informació

Número d'expedient: 057/FP14/004

Nom de l'expedient: Execució de les obres locals d'urbanització contingudes al projecte d'urbanització de la modificació puntual del Pla General Metropolità a l'entorn de l'Avinguda Lluis Moré (actualment Mil.lenari) entre els carrers Ferran i Clua i Dotze d'octubre, Sector Ponent, àmbit de millora de Barris de Viladecans

Procediment i tramitació

Òrgan de contractació: SPM VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L.

Codi d'expedient: 057/FP14/004

Tramitació d'expedient: Ordinària

Tipus de contracte: Obres

Procediment de licitació: Obert

Documents del procediment: Plec (arxiu PDF) - Anuncis (arxiu PDF)

Dades del contracte

Descripció de la prestació:

Execució de les obres locals d’urbanització contingudes al projecte d’urbanització de la modificació puntual del Pla General Metropolità a l’entorn de l’Avinguda Lluis Moré (actualment Mil.lenari) entre els carrers Ferran i Clua i Dotze d’octubre, Sector Ponent, àmbit de millora de Barris de Viladecans.

Localització: Viladecans

Pressupost de licitació: 1.565.564,73 € IVA exclòs

Durada del contracte: 8 mesos

Valor estimat del contracte: 1.565.564,73 € IVA exclòs

Dades de formalització

Data d'adjudicació del contracte: 20/12/2016 - Anuncis (arxiu PDF)

Data de formalització del contracte: 10/01/2017

Numero d’ofertes rebudes: 20

Data de publicació: 28/09/2016

Dades de l’adjudicatari:

CATALANA DE INVERSIÓN Y CONSTRUCCIÓN TRES, S.L.

Camí de Can Calders, 10A

08173 Sant Cugat del Vallès

Barcelona

Tel. 93 589 02 46

Fax: 93 674 47 96

CATALANA DE INVERSIÓN Y CONSTRUCCIÓN TRES, S.L.

Camí de Can Calders, 10A

08173 Sant Cugat del Vallès

Barcelona

Tel. 93 589 02 46

Fax: 93 674 47 96

Anuncis (arxiu PDF)

Documentació del contracte

Informe de valoració ofertes

Proposta adjudicació

Adjudicació òrgan de contractació

Altres acords - Informes i actes:

https://vigem.cat/wp-content/uploads/2017/01/09.-ACTA-OBERTURA-SOBRE-C-28.10.16.pdf
https://vigem.cat/wp-content/uploads/2017/01/09.-ACTA-OBERTURA-SOBRE-C-28.10.16.pdf
Serveis auditoria financera de Comptes Anuals i Auditoria Jurídica de les societats privades municipals de l’Ajuntament de Viladecans pels exercicis 2016, 2017 i 2018 (prorrogable per l’exercici 2019)

Informació

Número d'expedient: 065/FP14/122

Nom de l'expedient: Serveis auditoria financera de Comptes Anuals i Auditoria Jurídica de les societats privades municipals de l'Ajuntament de Viladecans pels exercicis 2016, 2017 i 2018 (prorrogable per al exercici 2019)

Procediment i tramitació

Òrgan de contractació: SPM VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L.

Codi d'expedient: 065/fp14/122

Tramitació d'expedient: Ordinària

Tipus de contracte: Serveis

Procediment de licitació: Obert

Documents del procediment: Plec (arxiu PDF) - Anuncis (arxiu PDF)

Dades del contracte

Descripció de la prestació:

Serveis d’auditoria financera de Comptes Anuals i Auditoria Jurídica de les societats privades municipals de l’Ajuntament de Viladecans pels exercicis 2016, 2017 i 2018 (prorrogable per a l’exercici 2019)

Localització: Viladecans

Pressupost de licitació: 108000

Durada del contracte: 3 anys

Valor estimat del contracte: 1440000

Dades de formalització

Data d'adjudicació del contracte: 09/12/2016 - Anuncis (arxiu PDF)

Data de formalització del contracte: 28/12/2016

Numero d’ofertes rebudes: 9

Data de publicació: 14/12/2016

Dades de l’adjudicatari:

CORTÉS Y ASOCIADOS AUDITORES, S.L.

NIF: B-60247020

C/ Mallorca, núm. 235, 2on2ª

08008 Barcelona

Tel. 93 218 29 19

 

CORTÉS Y ASOCIADOS AUDITORES, S.L.

NIF: B-60247020

C/ Mallorca, núm. 235, 2on2ª

08008 Barcelona

Tel. 93 218 29 19

 

Documentació del contracte

Informe de valoració ofertes

Proposta adjudicació

Adjudicació òrgan de contractació

Altres acords - Informes i actes:

https://vigem.cat/wp-content/uploads/2017/01/09.-OBERTURA-SOBRE-C.pdf
https://vigem.cat/wp-content/uploads/2017/01/09.-OBERTURA-SOBRE-C.pdf
Contracte privat corresponent a l’alienació del dret de superfície existent a la finca Hotel Bitagora (FR 42.938) per a la construcció, gestió i explotació per part de l’adjudicatari d’un hotel de categoria 4 estrelles i mínim 200 habitacions, a la referida finca.

Informació

Número d'expedient: 077/FP14/016

Nom de l'expedient: Contracte privat corresponent a l'alienació del dret de superfície existent a la finca Hotel Bitagora (FR 42.938) per a la construcció, gestió i explotació per part de l'adjudicatari d'un hotel de categoria 4 estrelles i mínim 200 habitacions, a la referida finca.

Procediment i tramitació

Òrgan de contractació: SPM VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L.

Codi d'expedient: 077/FP14/016

Tramitació d'expedient: Ordinària

Tipus de contracte: Contracte Privat

Procediment de licitació: Obert

Documents del procediment: Plec (arxiu PDF) - Anuncis (arxiu PDF)

Dades del contracte

Descripció de la prestació:

Contracte privat corresponent a l’alienació del dret de superfície existent a la finca Hotel Bitagora (FR 42.938) per a la construcció, gestió i explotació per part de l’adjudicatari d’un hotel de categoria 4 estrelles i mínim 200 habitacions, a la referida finca.

Localització: Viladecans

Pressupost de licitació: 4.258.702,80 € IVA exclòs

Durada del contracte: 21/09/2103

Valor estimat del contracte: 4.258.702,80 € IVA exclòs

Dades de formalització

Data d'adjudicació del contracte: 13/07/2016

Data de formalització del contracte: 09/11/2016

Numero d’ofertes rebudes: 1

Dades de l’adjudicatari:

Sr. Juan José Pueyo López

CEL URBÀ, S.L.

C/ Diputació, núm. 237

08007 Bcn

Tel. 93 272 56 01

Sr. Juan José Pueyo López

CEL URBÀ, S.L.

C/ Diputació, núm. 237

08007 Bcn

Tel. 93 272 56 01

Documentació del contracte

Informe de valoració ofertes

Proposta adjudicació

Adjudicació òrgan de contractació

Altres acords - Informes i actes:

https://vigem.cat/wp-content/uploads/2016/11/07.-OBERTURA-PLIQUES-SOBRE-C-26.05.16.pdf
https://vigem.cat/wp-content/uploads/2016/11/08.-INFORME-TÈCNIC-VALORACIÓ-SOBRE-C-27.05.16.pdf
https://vigem.cat/wp-content/uploads/2016/11/07.-OBERTURA-PLIQUES-SOBRE-C-26.05.16.pdf
https://vigem.cat/wp-content/uploads/2016/11/08.-INFORME-TÈCNIC-VALORACIÓ-SOBRE-C-27.05.16.pdf
Serveis consistents en la redacció del Projecte d’Urbanització de la Modificació Puntual del Pla Parcial del Sector Llevant de Viladecans.

Informació

Número d'expedient: 049/FP14/007

Nom de l'expedient: Serveis consistents en la redacció del Projecte d’Urbanització de la Modificació Puntual del Pla Parcial del Sector Llevant de Viladecans.

Procediment i tramitació

Òrgan de contractació: SPM VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L.

Codi d'expedient: 049/FP14/007

Tramitació d'expedient: Ordinari

Tipus de contracte: Serveis

Procediment de licitació: Harmonitzat

Documents del procediment: Plec (arxiu PDF) - Anuncis (arxiu PDF)

Dades del contracte

Descripció de la prestació:

Serveis consistents en la redacció del Projecte d’Urbanització de la modificació del Pla Parcial del Sector Llevant de Viladecans

Localització: Viladecans

Pressupost de licitació: 326298,73

Durada del contracte: 6 meses

Valor estimat del contracte: 326298,73

Dades de formalització

Data d'adjudicació del contracte: 13/06/2016

Data de formalització del contracte: 22/07/2016

Numero d’ofertes rebudes: 11

Data de publicació: 29/07/2016

Dades de l’adjudicatari:

DOPEC, S.L.

Av. Madrid, núm. 127-133

08028 Barcelona

Tel. 93 321 05 05

Fax: 93 363 08 94

Correo electrónico: dopec@dopec.com

DOPEC, S.L.

Av. Madrid, núm. 127-133

08028 Barcelona

Tel. 93 321 05 05

Fax: 93 363 08 94

Correo electrónico: dopec@dopec.com

Documentació del contracte

Informe de valoració ofertes

Proposta adjudicació

Adjudicació òrgan de contractació

Altres acords - Informes i actes:

http://vigem.fundacioviladecans.net/wp-content/uploads/2016/06/12.-ACTA-OBERTURA-PLIQUES-SOBRE-C.pdf
https://vigem.cat/wp-content/uploads/2016/07/QUADRE-RESUM-PUNTUACIÓ.pdf
http://vigem.fundacioviladecans.net/wp-content/uploads/2016/06/12.-ACTA-OBERTURA-PLIQUES-SOBRE-C.pdf
https://vigem.cat/wp-content/uploads/2016/07/QUADRE-RESUM-PUNTUACIÓ.pdf
Redacció del projecte d’obres, direcció facultativa, coordinació de seguretat i salut i execució de l’obra de demolició de l’antic edifici de la brigada municipal de Viladecans situat a la cantonada del Carrer Ferran i Clua i Avinguda Mil.lenari a Viladecans

Informació

Número d'expedient: 057/FP14/003

Nom de l'expedient: Redacció del projecte d’obres, direcció facultativa, coordinació de seguretat i salut i execució de l’obra de demolició de l’antic edifici de la brigada municipal de Viladecans situat a la cantonada del Carrer Ferran i Clua i Avinguda Mil.lenari a Viladecans

Procediment i tramitació

Òrgan de contractació: SPM VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L.

Codi d'expedient: 057/FP14/003

Tramitació d'expedient: Ordinari

Tipus de contracte: Obres

Procediment de licitació: Obert

Documents del procediment: Plec (arxiu PDF)

Dades del contracte

Descripció de la prestació:

Pel servei de la redacció del Projecte d’Obres, Direcció Facultativa, Coordinació de Seguretat i Salut i execució de l’obra de demolició de l’àntic edifici de la Brigada Municipal de Viladecans situat a la cantonada del Carrer Ferran i Clua i Av. Mil.lenari de Viladecans.

Localització: Viladecans

Pressupost de licitació: 97.119,06 € IVA exclòs

Durada del contracte: 45 dies des de la signatura de l’acta d’inici d’obra

Valor estimat del contracte: 97.119,06 € IVA exclòs

Dades de formalització

Data d'adjudicació del contracte: 06/06/2016

Data de formalització del contracte: 23/06/2016

Numero d’ofertes rebudes: 11

Data de publicació: 06/06/2016

Dades de l’adjudicatari:

OBRES I SERVEIS ROIG, S.L.

A-08743098

Av. Torrelles, núm. 16-24

08620- Sant Vicenç dels Horts

Tel. 93 656 12 12

Fax: 93 656 11 00

roig@obresiserveisroig.com

OBRES I SERVEIS ROIG, S.L.

A-08743098

Av. Torrelles, núm. 16-24

08620- Sant Vicenç dels Horts

Tel. 93 656 12 12

Fax: 93 656 11 00

roig@obresiserveisroig.com

Documentació del contracte

Informe de valoració ofertes

Proposta adjudicació

Adjudicació òrgan de contractació

Altres acords - Informes i actes:

http://vigem.fundacioviladecans.net/wp-content/uploads/2016/06/14.-RESOLUCIÓ-ADJUDICACIÓ-06.06.16.pdf
https://vigem.cat/wp-content/uploads/2016/07/08.-OBERTURA-SOBRE-B-06.05.16.pdf
http://vigem.fundacioviladecans.net/wp-content/uploads/2016/06/14.-RESOLUCIÓ-ADJUDICACIÓ-06.06.16.pdf
https://vigem.cat/wp-content/uploads/2016/07/08.-OBERTURA-SOBRE-B-06.05.16.pdf
Concurs per a l’alienació mitjançant contracte de promesa de compravenda de cosa futura, de les parcel•les resultants R-1 i R-2 del Projecte de Reparcel•lació de la Modificació puntual del Pla General Metropolità a l’entorn de l’Avda. de Lluís Moré (actualment Mil•lenari) entre els carrer Ferran i Clúa i Dotze d’octubre. Sector Ponent, àmbit millora de barris de Viladecans al terme municipal de Viladecans que s’adjudicaran – en virtut del referit Projecte de Reparcel•lació – a la societat privada municipal Viladecans Mediterrània, S.L

Informació

Número d'expedient: 057/FP11/001

Nom de l'expedient: Concurs per a l’alienació mitjançant contracte de promesa de compravenda de cosa futura, de les parcel•les resultants R-1 i R-2 del Projecte de Reparcel•lació de la Modificació puntual del Pla General Metropolità a l’entorn de l’Avda. de Lluís Moré (actualment Mil•lenari) entre els carrer Ferran i Clúa i Dotze d’octubre. Sector Ponent, àmbit millora de barris de Viladecans al terme municipal de Viladecans que s’adjudicaran - en virtut del referit Projecte de Reparcel•lació - a la societat privada municipal Viladecans Mediterrània, S.L

Procediment i tramitació

Òrgan de contractació: SPM VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L.

Codi d'expedient: 057/FP11/001

Tramitació d'expedient: Ordinari

Tipus de contracte: Contracte Privat

Procediment de licitació: Obert

Documents del procediment: Plec (arxiu PDF) - Anuncis (arxiu PDF)

Dades del contracte

Descripció de la prestació:

Concurs per a l’alienació mitjançant contracte de promesa de compravenda de cosa futura, de les parcel•les resultants R-1 i R-2 del Projecte de Reparcel•lació de la Modificació puntual del Pla General Metropolità a l’entorn de l’Avda. de Lluís Moré (actualment Mil•lenari) entre els carrer Ferran i Clúa i Dotze d’octubre. Sector Ponent, àmbit millora de barris de Viladecans al terme municipal de Viladecans que s’adjudicaran – en virtut del referit Projecte de Reparcel•lació – a la societat privada municipal Viladecans Mediterrània, S.L

Localització: Viladecans

Pressupost de licitació: 3.654.104,27 €

Durada del contracte: 18 mesos

Dades de formalització

Data d'adjudicació del contracte: 18/01/2016 - Anuncis (arxiu PDF)

Data de formalització del contracte: 05/02/2016

Numero d’ofertes rebudes: 2

Data de publicació: 18/02/2016

Dades de l’adjudicatari:

PREMIER ESPAÑA, SAU, CIF: A59134593

C/ Balmes 150, 1r 2a

Barcelona

Tel.:  93 238 44 48

Fax: 93 415 35 12

PREMIER ESPAÑA, SAU, CIF: A59134593

C/ Balmes 150, 1r 2a

Barcelona

Tel.:  93 238 44 48

Fax: 93 415 35 12

Documentació del contracte

Informe de valoració ofertes

Proposta adjudicació

Adjudicació òrgan de contractació

Altres acords - Informes i actes:

http://vigem.fundacioviladecans.net/wp-content/uploads/2016/06/10.-ACTA-OBERTURA-PLIQUES-SOBRE-B-07.01.16.pdf
http://vigem.fundacioviladecans.net/wp-content/uploads/2016/06/10.-ACTA-OBERTURA-PLIQUES-SOBRE-B-07.01.16.pdf
Execució de les obres corresponents a l’accés del CAP III Montbaig, contingudes al Projecte d’obres locals d’urbanització del Text Refós de la modificació del Pla Parcial Urbanístic del Sector de LLevant de Viladecans

Informació

Número d'expedient: 112/FP14/001

Nom de l'expedient: Execució de les obres corresponents a l'accés del CAP III Montbaig, contingudes al Projecte d'obres locals d'urbanització del Text Refós de la modificació del Pla Parcial Urbanístic del Sector de LLevant de Viladecans

Procediment i tramitació

Òrgan de contractació: SPM VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L.

Codi d'expedient: 112/FP14/001

Tramitació d'expedient: Ordinari

Tipus de contracte: Obres

Procediment de licitació: Obert

Documents del procediment: Plec (arxiu PDF) - Anuncis (arxiu PDF)

Dades del contracte

Descripció de la prestació:

Execució de les obres corresponents a l’accés del CAP III Montbaig, contingudes al Projecte d’obres locals d’urbanització del Text Refós de la modificació del Pla Parcial Urbanístic del Sector de LLevant de Viladecans.

Localització: Viladecans

Pressupost de licitació: 266.852,87 € IVA exclòs

Durada del contracte: 4 mesos

Dades de formalització

Data d'adjudicació del contracte: 29/02/2016 - Anuncis (arxiu PDF)

Data de formalització del contracte: 18/03/2016

Numero d’ofertes rebudes: 14

Data de publicació: 05/01/2016

Dades de l’adjudicatari:

CATALANA DE INVERSIÓN Y CONSTRUCCIONES TRES, S.L., CIF: B-59096107

Camí de Can Calders, 10A
08173 Sant Cugat del Vallès
Barcelona

Tel. 935 890 246
Fax: 936 744 796

CATALANA DE INVERSIÓN Y CONSTRUCCIONES TRES, S.L., CIF: B-59096107

Camí de Can Calders, 10A
08173 Sant Cugat del Vallès
Barcelona

Tel. 935 890 246
Fax: 936 744 796

Documentació del contracte

Informe de valoració ofertes

Proposta adjudicació

Adjudicació òrgan de contractació

Altres acords - Informes i actes:

http://vigem.fundacioviladecans.net/wp-content/uploads/2016/06/08.-ACTA-OBERTURA-PLIQUES-05.02.16.pdf
http://vigem.fundacioviladecans.net/wp-content/uploads/2016/06/08.-ACTA-OBERTURA-PLIQUES-05.02.16.pdf

PROJECTES DESTACATS

 • Delta Business Center
  Delta Business Center
  El Delta Business Center és un centre de negocis ubicat al Parc de Negocis de Viladecans, a l’edifici Canadà, dissenyat per albergar i cobrir les necessitats d’empreses i emprenedors.
 • W!cable
  W!cable
  W!CABLE és una xarxa pública i oberta de telecomunicacions de nova generació que permet als operadores de telecomunicacions la prestació de serveis d'alta connectivitat als ciutadans i a les empreses de Viladecans.

ON SOM?