Vigem – Gestió econòmica

Gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial

Pressupost

PRESSUPOST EXERCICI 2018

 

VIGEM

Imports en EUROS

COMPTE DE PERDUES I GUANYS

233,77

1. Xifra de negocis

758.000

Vimed

434.323

Viqual

288.677

Viurbana

5.000

Cons. Urban. Ca n'Alemany

30.000

5. Altres ingressos d'explotació

97.943

Vilawat

97.943

6. Despeses de personal

-690.770,93

7. Altres despeses d'explotació

-162.292,48

Vilawatt

-97.943

Rep. i mantenim.

-561

Informàtica

-20.843

Auditoria

-7.834

Assegurances

-2.349

Gestoria

-6.407

Transports

-408

Web

-1.020

RRPP

-2.280

Telèfons

-3.570

Subcripcions

-7.380

Mat. Oficina

-3.215

Comisions bancs

-272

Provisió

-8.210

8. Amort. de l'immobilitzat.

-2.655,00

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ

224,77

12. Ingressos financers

9,00

13. Despeses financeres

0,00

RESULTAT FINANCER

9,00

RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS

233,77

17. Impost sobre beneficis

0,00

IMPOST SOBRE BENEFICIS

0,00

RESULTAT DE L'EXERCICI

233,77

Descarregar PDF

Comptes anuals complets preceptius

GRUP D'EMPRESES

 • Vimed
  Vimed
  Viladecans Mediterrània
  Empresa de serveis territorials dedicada majoritàriament a la gestió urbanística i a la promoció econòmica de la ciutat.
 • Viqual
  Viqual
  Viladecans Qualitat
  Empresa de gestió d’equipaments esportius i culturals al servei de la ciutadania de Viladecans.
 • Viurbana
  Viurbana
  Viurbana
  Empresa que gestiona les subvencions de la Llei de barris de Ponent i Montserratina. També gestiona la Oficina Local d’Habitatge.

ON SOM?