Vigem – Gestió econòmica

Gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial

Pressupost

PRESSUPOST EXERCICI 2019

 

VIGEM

Imports en EUROS

COMPTE DE PERDUES I GUANYS

533,27

1. Xifra de negocis

776.477

Vimed

392.800

Viqual

288.677

Viurbana

50.000

Cons. Urban. Ca n'Alemany

45.000

5. Altres ingressos d'explotació

85.760

Vilawat

85.760

6. Despeses de personal

-703.763,03

7. Altres despeses d'explotació

-151.391,21

Vilawatt

-85.760

Rep. i mantenim.

-572

Informàtica

-21.260

Auditoria

-7.990

Assegurances

-2.396

Gestoria

-6.535

Transports

-416

Web

-1.041

RRPP

-2.325

Telèfons

-3.642

Subcripcions

-7.527

Mat. Oficina

-3.280

Comisions bancs

-278

Provisió

-8.369

8. Amort. de l'immobilitzat.

-6.559,81

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ

523,27

12. Ingressos financers

10,00

13. Despeses financeres

0,00

RESULTAT FINANCER

10,00

RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS

533,27

17. Impost sobre beneficis

0,00

IMPOST SOBRE BENEFICIS

0,00

RESULTAT DE L'EXERCICI

533,27

Descarregar PDF

Comptes anuals complets preceptius

GRUP D'EMPRESES

 • Vimed
  Vimed
  Viladecans Mediterrània
  Empresa de serveis territorials dedicada majoritàriament a la gestió urbanística i a la promoció econòmica de la ciutat.
 • Viqual
  Viqual
  Viladecans Qualitat
  Empresa de gestió d’equipaments esportius i culturals al servei de la ciutadania de Viladecans.
 • Viurbana
  Viurbana
  Viurbana
  Empresa que gestiona les subvencions de la Llei de barris de Ponent i Montserratina. També gestiona la Oficina Local d’Habitatge.

ON SOM?