Vigem – Contractació pública

Contractació pública

Organ de contractació

VILADECANS GRUP D'EMPRESES MUNICIPALS, S.L.

c/ Pompeu Fabra 50, 08840 Viladecans

Telf. 93 637 30 55

Fax 93 637 70 91

vigem@vigem.cat

www.vigem.cat

Perfil del contractant
Instruccions Internes de Contractació SPM

La societat privada municipal VILADECANS GRUP D’EMPRESES MUNICIPALS, S.L. té la condició de poder adjudicador i no té el caràcter d’administració pública, als efectes de la normativa de contractació vigent. Per l’òrgan competent de la societat – Consell d’Administració – es va procedir en sessió de data 22.04.09 a l’aprovació de les Instruccions Internes de Contractació; procedint-se posteriorment a aprovar una modificació a les mateixes en sessió del Consell d’Administració de data 13 de novembre de 2009 i una darrera modificació aprovada en data 19 de desembre de 2014; que va entrar en vigor a data 1 de gener de 2015.

Les instruccions Internes de Contractació estan dictades a l’emparament del que determina el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Regiran la Contractació de la societat, en aquells supòsits de contractes no subjectes a regulació harmonitzada; en compliment d’allò que disposa l’article 191 del TRLCSP, tenen per objecte la regulació dels procediments de contractació de la societat amb la finalitat de garantir l’efectivitat dels principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació, i l’adjudicació del contracte a l’oferta econòmicament més avantatjosa.

En acompliment del que estableix l'article 53 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, , i amb la finalitat d'assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, les societats Privades Municipals de l’Ajuntament de Viladecans ha creat aquest web per tal de facilitar l'accés a la documentació relativa a expedients de contractació conforme al precepte legal esmentat.

Mentre el sistema informàtic del Grup d’empreses municipals, no compti amb el dispositiu necessari per gestionar el perfil del contractant i ens permeti acreditar fefaentment el moment d'inici de la difusió pública de la informació, la publicitat que contingui no sortirà els efectes que preveu el títol primer del llibre III de del TRLCSP.

Instruccions Internes de Contractació - Descarregar PDF

Adjudicacions i Relació de contractes formalitzats

Contractes anys anteriors

Contractes any en curs

Contractes per altres procediments (oberts, restringits, etc...)

Servei d’assistència tècnica a l’àrea del Project Management del Projecte Vilawatt-“Innovate local public-private-citizen partnership for energy governance”

Informació

Número d'expedient: 86/17

Nom de l'expedient: Servei d'assistència tècnica a l'àrea del Project Management del Projecte Vilawatt-"Innovate local public-private-citizen partnership for energy governance"

Procediment i tramitació

Òrgan de contractació: VILADECANS GRUP D'EMPRESES MUNICIPALS, S.L.

Codi d'expedient: 86/17

Tramitació d'expedient: Ordinari

Tipus de contracte: Serveis

Procediment de licitació: Obert

Documents del procediment: Plec (arxiu PDF) - Anuncis (arxiu PDF)

Dades del contracte

Descripció de la prestació:

Servei d’assistència tècnica a l’àrea del Project Management del Projecte Vilawatt-“Innovate local public-private-citizen partnership for energy governance”

Localització: Viladecans

Pressupost de licitació: 110.000 € IVA exclòs

Durada del contracte: 2 anys i 1 mes

Valor estimat del contracte: 110.000 € IVA exclòs

Dades de formalització

Data d'adjudicació del contracte: 26/10/2017 - Anuncis (arxiu PDF)

Data de formalització del contracte: 06/11/2017

Numero d’ofertes rebudes: 2

Data de publicació: 17/11/2017

Dades de l’adjudicatari:

F. INICIATIVAS I MAS DE MAS I, S.L.

Recinto Industrial Colonia Güell

C/ A ED. Filatures, 4º1ª

08690 Santa Coloma de Cervelló

BARCELONA

CIF: B-62331160

Anuncis (arxiu PDF)

Documentació del contracte

Informe de valoració ofertes

Proposta adjudicació

Adjudicació òrgan de contractació

Altres acords - Informes i actes:

https://vigem.cat/wp-content/uploads/2017/11/12.-ACTA-OBERTURA-SOBRE-C.pdf

GRUP D'EMPRESES

 • Vimed
  Vimed
  Viladecans Mediterrània
  Empresa de serveis territorials dedicada majoritàriament a la gestió urbanística i a la promoció econòmica de la ciutat.
 • Viqual
  Viqual
  Viladecans Qualitat
  Empresa de gestió d’equipaments esportius i culturals al servei de la ciutadania de Viladecans.
 • Viurbana
  Viurbana
  Viurbana
  Empresa que gestiona les subvencions de la Llei de barris de Ponent i Montserratina. També gestiona la Oficina Local d’Habitatge.

ON SOM?