Vigem – Contractació pública

Contractació pública

Organ de contractació

VILADECANS GRUP D'EMPRESES MUNICIPALS, S.L.

c/ Pompeu Fabra 50, 08840 Viladecans

Telf. 93 637 30 55

Fax 93 637 70 91

vigem@vigem.cat

www.vigem.cat

Perfil del contractant
Instruccions Internes de Contractació SPM

En el BOE de 89 de novembre de 2017  es va procedir a la publicació de la Llei 9/2017; que suposa un nou marc normatiu  de la contractació del sector públic; derogant l’anterior normativa, el  Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat en virtut del  Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de noviembre.

Atès que la societat privada municipal VILADECANS GRUP D’EMPRESES MUNICIPALS, S.L. (en endavant VIGEM), té la condició de poder adjudicador i no té el caràcter d’administració pública, als efectes de la normativa de contractació vigent;

De conformitat amb el que determina la Disposició transitòria cinquena de la Llei 9/2017, els ens als quals es refereix el Títol Tercer, és a dir, els poders adjudicadors no administració pública hauran d'adaptar les seves instruccions internes de contractació a l'establert en els articles 318 i 321 en el termini màxim de quatre mesos des de l'entrada en vigor de la present Llei. Fins llavors, seguiran contractant de conformitat amb les seves instruccions vigents, sempre que no contradiguin l'establert en els citats articles.

Atès que les instruccions Internes de Contractació vigents no contradiuen l’establert als articles 318 i 321, havent-se d’ajustar els imports a allò establerts a la nova normativa de contractació de forma que els límits de l’adjudicació directa amb els requisits establerts a les referides instruccions internes seran  per imports inferiors a  15.000.-€ pels contractes de serveis i subministraments i imports inferiors a 40.000.-€ ( IVA exclòs ) pels contractes d’obres.

Per sobre d’aquests límits de 15.000.-€ i 40.000.-€ els  procediments per adjudicar seran qualsevol dels procediments previstos en la Secció 2a. del Capítol I del Títol I del Llibre Segon de la present Llei, amb excepció del procediment negociat sense publicitat, que únicament es podrà utilitzar en els casos previstos en l'article 168.

A tal efecte, malgrat resulta aplicable de forma transitòria fins el 8 de juliol de 2018 les instruccions Internes de contractació convé ajustar les mateixes, en el sentit de fixar-les com a regles i processos interns de contractació  de cadascuna de les societats municipal; pel que s’ha procedir a ajustar el seu contingut al regim contractual vigent.

Les presents instruccions Internes de Contractació:

 • Desenvoluparan quin és el règim i processos aplicables  a la contractació de VIGEM com a poder adjudicador no administració pública  i regularà els requisits i tràmits per procediments de contractació en contractes de serveis i subministraments inferiors a 15.000.-€  i inferiors a 40.000.-€ en obres )

Descarregar PDF

Adjudicacions i Relació de contractes formalitzats

Contractes anys anteriors

Contractes any en curs

Contractes per altres procediments (oberts, restringits, etc...)

Servei d’assistència tècnica a l’àrea del Project Management del Projecte Vilawatt-“Innovate local public-private-citizen partnership for energy governance”

Informació

Número d'expedient: 86/17

Nom de l'expedient: Servei d'assistència tècnica a l'àrea del Project Management del Projecte Vilawatt-"Innovate local public-private-citizen partnership for energy governance"

Procediment i tramitació

Òrgan de contractació: VILADECANS GRUP D'EMPRESES MUNICIPALS, S.L.

Codi d'expedient: 86/17

Tramitació d'expedient: Ordinari

Tipus de contracte: Serveis

Procediment de licitació: Obert

Documents del procediment: Plec (arxiu PDF) - Anuncis (arxiu PDF)

Dades del contracte

Descripció de la prestació:

Servei d’assistència tècnica a l’àrea del Project Management del Projecte Vilawatt-“Innovate local public-private-citizen partnership for energy governance”

Localització: Viladecans

Pressupost de licitació: 110.000 € IVA exclòs

Durada del contracte: 2 anys i 1 mes

Valor estimat del contracte: 110.000 € IVA exclòs

Dades de formalització

Data d'adjudicació del contracte: 26/10/2017 - Anuncis (arxiu PDF)

Data de formalització del contracte: 06/11/2017

Numero d’ofertes rebudes: 2

Data de publicació: 17/11/2017

Dades de l’adjudicatari:

F. INICIATIVAS I MAS DE MAS I, S.L.

Recinto Industrial Colonia Güell

C/ A ED. Filatures, 4º1ª

08690 Santa Coloma de Cervelló

BARCELONA

CIF: B-62331160

F. INICIATIVAS I MAS DE MAS I, S.L.

Recinto Industrial Colonia Güell

C/ A ED. Filatures, 4º1ª

08690 Santa Coloma de Cervelló

BARCELONA

CIF: B-62331160

Anuncis (arxiu PDF)

Documentació del contracte

Informe de valoració ofertes

Proposta adjudicació

Adjudicació òrgan de contractació

Altres acords - Informes i actes:

https://vigem.cat/wp-content/uploads/2017/11/12.-ACTA-OBERTURA-SOBRE-C.pdf
https://vigem.cat/wp-content/uploads/2017/11/12.-ACTA-OBERTURA-SOBRE-C.pdf

GRUP D'EMPRESES

 • Vimed
  Vimed
  Viladecans Mediterrània
  Empresa de serveis territorials dedicada majoritàriament a la gestió urbanística i a la promoció econòmica de la ciutat.
 • Viqual
  Viqual
  Viladecans Qualitat
  Empresa de gestió d’equipaments esportius i culturals al servei de la ciutadania de Viladecans.
 • Viurbana
  Viurbana
  Viurbana
  Empresa que gestiona les subvencions de la Llei de barris de Ponent i Montserratina. També gestiona la Oficina Local d’Habitatge.

ON SOM?